Проект на Наредба за общинската собственост - 01/2011

Размер на шрифта: A A A


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
(приета с Решение Nо 422 / 26.03.2009 год., доп. с Решение Nо 517 / 25.06.2009 год.)

& 1. В чл.16, ал. 2 се допълва с второ изречение: «Имотите вещите публична общинска собственост, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена с въведена система на делегирани бюджети, се управляват от директора на съответното училище или детска градина, респективно от ръководителя на съответното обслужващо звено, като същите осъществяват управлението от тяхно име, за тяхна сметка и на тяхна отговорност в рамките на действащата нормативна уредба.»

& 2. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 изразът «включително почасово» се заличава.
2. Ал. 5 се допълва с второ изречение: „Отдаването за почасово или еднократно ползване на части от имоти се извършва от директора на съответното заведение.»

Заключителна разпоредба
&3 Наредбата влиза в сила от ............. 2011 год.


МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА
С въвеждане и прилагане на системата на делегирани бюджети в училищата и детските градини, те придобиват права на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. Съгласно чл. 44, ал. 2 от Закона за народната просвета, те имат право да реализират собствени приходи от: наем на имоти – държавна или общинска собственост, наем от учебна и спортна база – собственост на детската градина или училището, квалификационна и творческа дейност, образователни или други услуги, дарения, такси и др.

Общинските училища и детските градини са настанени в имоти – общинска собственост. Действащата в община Стара Загора наредба по чл. 8 от ЗОС е основния нормативен документ, с който се регламентират процедурите по придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост. Съгласно НРПУРОС, предоставянето под наем на помещения в училищата и детските градини се извършва при същия ред, при който се предоставят под наем общински имоти, или части от тях, за максималните срокове, които позволява закона – 5 или 10 години. Тези процедури се оказват самоцелни и неработещи при отдаването за почасово или еднократно ползване.

Проучването на опита на останалите общински администрации показа, че предоставянето за еднократно или почасово ползване на имоти – общинска собственост, в които са настанени училищата и детските градини, се извършва от директорите на съответното заведение, срещу заплащане на такси, определени от Общинския съвет. Тези такси са регламентирани в Приложение 4, раздел XV “Училища и детски градини” от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора. Приемането на промените в тази наредба следва да бъде синхронизирано с останалите наредби в община Стара Загора. Това налага да бъдат направени промени в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост (приета с Решение No 422/26.03.2009 год., доп. с Решение No 517/25.06.2009 год.) Приемането на промени в тази посока е предпоставка за по – голяма оперативност и е изцяло в интерес на гражданите на община Стара Загора.

 


Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща  [email protected]  в срок до 24 януари включително.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали