Проект на Наредба за общинската собственост - 03/2011

Размер на шрифта: A A A


ПРОЕКТ НА
 НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
(приета с Решение Nо 422/26.03.2009 год., доп. с Решение Nо 517/25.06.2009 год.)

& 1. В чл. 16, ал. 2 се допълва с второ изречение: «Имотите и вещите публична общинска собственост, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена с въведена система на делегирани бюджети, се управляват от директора на съответното училище или детска градина, респективно от ръководителя на съответното обслужващо звено, като същите осъществяват управлението от тяхно име, за тяхна сметка и на тяхна отговорност в рамките на действащата нормативна уредба.»

& 2. В чл. 20, ал. 2 изразът «включително почасово» се заличава.

& 3. Създава се нов чл. 20а

«20а (1) Директорите на общински училища и детски градини могат да предоставят без търг или конкурс почасово или за еднократно ползване помещения и спортни площадки в предоставените им имоти публична общинска собственост, за осъществяване на образователни и спортни дейности в свободно от учебна дейност време, при следните условия:
1. Срокът на договорите не може да бъде по-дълъг от една година.
2. Цената се определя съгласно Приложение No 4, раздел ХV „Училища и детски градини" от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора
(2) Кандидатите за ползване на помещения и спортни площадки в училища и детски градини представят следните документи:
1. Заявление за предоставяне на помещение или спортна площадка
2. Актуално удостоверение за регистрация за юридически лица с дата на издаване не повече от 30 дни преди датата на подписване на договора - оригинал или заверено копие
3. Декларация, че кандидатът не обявен в несъстоятелност, не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация - оригинал или заверено копие
4. Удостоверение от НАП за липса на задължения с дата на издаване не повече от 30 дни преди датата на подписване на договора – оригинал или заверено копие
5. Удостоверение от отдел «Приходи» за липса на задължения към община Стара Загора
6. Декларация, че кандидатът няма задължения към общината по сключени с нея договори
7. Презентация на кандидата
8. Свидетелство за съдимост за преподавателите, които ще осъществяват дейността за която се наема помещението.
(3) Изискванията по т. 2 и 3 на ал. 2 не се прилагат за кандидати - физически лица, които нямат качества на търговец.
(4) Постъпилите заявления се разглеждат от комисия, която се назначава от директора на училището или детското заведение. Комисията се състои от трима членове, включително юрист от общинска администрация.

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА
С въвеждане и прилагане на системата на делегирани бюджети в училищата и детските градини, те придобиват права на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. Съгласно чл. 44, ал. 2 от Закона за народната просвета, те имат право да реализират собствени приходи от: наем на имоти – държавна или общинска собственост, наем от учебна и спортна база – собственост на детската градина или училището, квалификационна и творческа дейност, образователни или други услуги, дарения, такси и др.Общинските училища и детските градини са настанени в имоти – общинска собственост. Действащата в община Стара Загора наредба по чл. 8 от ЗОС е основния нормативен документ, с който се регламентират процедурите по придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост. Съгласно НРПУРОС, предоставянето под наем на помещения в училищата и детските градини се извършва при същия ред, при който се предоставят под наем общински имоти, или части от тях, за максималните срокове, които позволява закона – 5 или 10 години. Тези процедури се оказват самоцелни и неработещи при отдаването за почасово или еднократно ползване.

Проучването на опита на останалите общински администрации показа, че предоставянето за еднократно или почасово ползване на имоти – общинска собственост, в които са настанени училищата и детските градини, се извършва от директорите на съответното заведение, срещу заплащане на такси, определени от Общинския съвет. Тези такси са регламентирани в Приложение 4, раздел XV "Училища и детски градини" от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора. Приемането на промените в тази наредба следва да бъде синхронизирано с останалите наредби в община Стара Загора. Това налага да бъдат направени промени в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост (приета с Решение No 422/26.03.2009 год., доп. с Решение No 517/25.06.2009 год.) Приемането на промени в тази посока е предпоставка за по – голяма оперативност и е изцяло в интерес на гражданите на община Стара Загора.


Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща  [email protected]  в срок до 23 март включително.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали