Проект на Наредба за общинските жилища - 01/2012

Размер на шрифта: A A A


ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение
на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора

(приета с Решение № 425/30.04.2009 год., изм. и доп. с Решение № 1000/02.12.2010 год.)


1. В чл. 7, ал. 1, т. 11 се добавя ново изречение със следното съдържание:
„За лица с трайно намалена работоспособност допустимият средномесечeн доход на лицето се удвоява."

2. В & 1 към Допълнителните разпоредби се създава т. 6 със следното съдържание:
„6. „Лица с трайно намалена работоспособност" са лицата със 70% и над 70% намалена работоспособност, удостоверена с решение на ТЕЛК.

Заключителна разпоредба
&3. Наредбата влиза в сила от 01.02.2012 год.


МОТИВИ към ПРОЕКТА

Съгласно действащата в община Стара Загора Наредба, средномесечният доход на член от семейството (домакинството) на кандидатите за настаняване и настанените в общински жилища не следва да надвишава размера на една и половина минимална работна заплата. Наредбата не отчита разликата в необходимите неотложни разходи на работоспособните граждани и тези с трайно намалена работоспособност, при някои от които процентът на намалена работоспособност е максимален. Безспорно разходите, необходими за издръжката на лицата с трайно намалена работоспособност (лекарства, консумативи, транспорт и др.) сa много по-големи от тези с нормална работоспособност. Предвид това обстоятелство считаме, че отчитането на средномесечния доход на член от семейството следва да бъде диференцирано, в зависимост от степента на тяхната работоспособност, като средномесечния размер на дохода на лицата с трайно намалена работоспособност следва да бъде завишен.


Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща  [email protected]  в срок до 24 януари включително.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали