Проект на Наредба за общинските жилища - 05/2012

Размер на шрифта: A A A


ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение
на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора

(приета с Решение № 425/30.04.2009 год., изм. и доп. с Решение № 1000/02.12.2010 год.)


1. В чл. 7, ал. 1, се добавя нова тoчка 14 със следното съдържание:
„т. 14. Заявителят да не е осъждан за престъпления от общ характер по смисъла нa Наказателния кодекс"

2. В чл. 8, ал. 2, изразът „декларация за липса на „портфейл от ценни книжа" в Централен депозитар" отпада, а след израза „земеделски производители" се поставя запетая и се добавя изразът „свидетелство за съдимост".

4. Чл. 9, ал. 1 се променя и придобива следното съдържание:
„Семействата (домакинствата), които отговарят на условията по чл. 7 и 8 се подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както следва:
1-ва група - живеещи в помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или застрашени от самосрутване, освидетелствани по установения за това ред;
2-ра група - семейства, живеещи под наем, въз основа на свободно договаряне;
3-та група - семейства, настанени под наем в резервни общински жилища;
4-та група - заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите на чл.18.

Заключителна разпоредба

Наредбата влиза в сила от 01.06.2012 год.


МОТИВИ към ПРОЕКТА
С Решение No 425 по Протокол No 26 от заседание на Общински съвет, проведено на 30.04.2009 год., е приета изцяло нова Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията община Стара Загора. С Решение No 100/02.12.2010 год. бяха направени някои изменения и допълнения в същата Наредба. В процеса на работа по прилагане на приетата Наредбата в продължение на три години се установи, че е необходимо прецизиране и актуализиране на някои текстове в НРУУРОЖИ относно условията, на които следва да отговарят кандидатите за настаняване в общински жилища, както и последващото определяне на групите, в зависимост от степента на жилищната им нужда.

Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща  [email protected]  в срок до 22 май включително.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали