Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 06/2019

Размер на шрифта: A A A

Проект на наредба 21/06/2019, 16:45

 

Мотиви към проекта:

1. Причини, които налагат приемане на промените:
Причините, които налагат приемането на промените в Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ, са продиктувани от следните правни предпоставки.
На 18.01.2019 г. влезе в сила новия Закон за физическото възпитание и спорт обнародван в бр. 86 на Държавен вестник от 18.01.2019 г. Същия регламентира ефективното използване и поддържане на спортни обекти и съоръжения по начин, който гарантира обществения интерес.
В унисон с новия закон общинска администрация процедира Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на община Стара Загора и реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно – туристическата дейност, приета с Решение № 2136 по Протокол № 42 от заседание на Общински съвет Стара Загора от 28.03.2019 г. Последната урежда възможността за предоставяне на общинските спортни обекти под наем, но поради спецификата си не регламентира способите за заплащане на такси за еднократно ползване при заявен интерес към тези обекти и съоръжения. Тези текстове следва да бъдат приложени към друг подзаконов нормативен акт, какъвто е Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.
Към настоящия момент последната също няма правна уредба за метод и размер на заплащане на подобен вид цени на услуги за ползване на обектите. Община Стара Загора е собственик на спортни обекти – публична общинска собственост с висока степен на значимост като материална база и функционално предназначение. Част от имотите са отдадени безвъзмездно за ползване от спортни клубове. В договорите е заложена забрана за прехвърляне на ползването, както и отдаването им под наем на трети лица.
В изпълнение на спортните си календари и програми и в унисон с развиването на спорта следва да бъдат създадени гъвкави механизми за ползване на спортни обекти общинска собственост в случай на проявен интерес. Това от една страна ще допринесе за развитието на спорта на територията на Община Стара Загора в унисон с новия Закон за физическо възпитание и спорт, а от друга ще бъде предпоставка за допълнителни приходи в общински бюджет, чрез които ще се запази качеството и вида на ползваните по този ред спортни съоръжения.
2. Цели, които се поставят:
По този начин Община Стара Загора желае да обезпечи ползването на спортните обекти и съоръжения като определи цена, кореспондираща с разходите по тяхната организация и поддръжка. С проекта се цели също така по-пълно възстановяване на направените разходи от Община Стара Загора свързани с предоставянето на обектите. Постигане в по-голяма степен на принципа на справедливост при определяне на някои видове цени и оптимизиране на административния процес по предоставяне на услугата.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на предложените промени в проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ не се изисква допълнителен финансов ресурс.
4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:
Очакваните резултати след приемането на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, е да се регламентират условията и реда за платено ползване на общинските спортни бази, като при прилагането на Наредбата с посочените в предложението стойности, се очаква увеличение на приходите в бюджета на Общината от заплащането на цените.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора е създадена в съответствие с принципите на Европейската харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния нормативен акт (ЗМДТ) с тях.

 

Предложения, мнения и становища по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали