Проект на Наредба за организация предучилищното образование в Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

 

Проект на наредба 156.9 KB 04/11/2016, 17:21

МОТИВИ

 За приемане на Наредба за организация на предучилищното образование в Община Стара Загора

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на Община Стара Загора е изготвен проект на Наредба за организация на предучилищното образование в Община Стара Загора със следните мотиви:

1. Обстоятелства, които налагат приемането на Наредбата

В изпълнение на разпоредбите, постановени в чл.59, ал.1 и чл.68, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08.2016 г. с Наредба на общинския съвет се определят:

 Условията и редът за записване;

 Отписването и преместването в общинските детски градини;

 Организацията на допълнителните педагогически услуги, предлагани в детските градини;

 Организирането на съботни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане и възпитание на децата.

2. Целите, които се поставят:

 Систематизиране на информацията за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини;

 Достъпност и публичност на информацията за общинските детски градини;

 Въвеждане на допълнителни услуги по отглеждане на децата.

3. Очаквани резултати от прилагането на Наредбата.

 Разработване и приемане от Общински съвет на нормативен документ на общинско ниво в съответствие с действащото законодателство на Република България в областта на образованието;

 Участие в създаването на единна държавна образователна политика за осигуряване правото на предучилищно и училищно образование;

 Заплащане на такса от ползвателите за допълнителни услуги по отглеждане, възпитание и социализация на децата се извършва на основание на общинската Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:

 Предлаганият проект кореспондира и не противоречи на Европейското законодателство, тъй като регламентира организация на предучилищното образование в Община Стара Загора.

На основание на чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на община Община Стара Загора се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата.

Предложения по проекта може да се правят на e-mail: d.naneva@starazagora.bg

Горещ телефон
за сигнали