Проект на Наредба за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Стара Загора - 08/2017

Размер на шрифта: A A A

 

Проект на Наредба 176.81 KB 02/08/2017, 13:55

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

   На територията на община Стара Загора действа Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора. Тя урежда местните изисквания, ограничения и забрани за отглеждане на селскостопански животни и животни-компаньони в населените места на общината и в земите за земеделско ползване и отдих на територията на общината. С Решение № 108/10.05.2016г. на АС Стара Загора е прогласена нищожността на чл.19, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5, чл.20, чл.21, ал.1 и ал.2, чл.22, ал.1, ал.2 и ал.4, чл.23, чл.24, т.2 и т.3, чл.30, т.7 и т.8 и чл.41, т.2.1., т.2.2, т.2.4, т.2.5 и т.2.6 в частта й за нарушенията по чл.30, т.7 и т.8 и чл.31, ал.1 от посочената Наредба.
   Съгласно чл.11, ал.1 от ЗНА, отменяване на закон и неговото заменяване с нов, който се отнася до същата материя, се допуска само ако промените са многобройни и важни. Приемането на нова Наредба, регулираща обществените отношения, свързани с отглеждането на животни в населените места на територията на Община Стара Загора и отмяната на сега действащата е необходимо по следните съображения:
   На първо място, обществените отношения, които урежда Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора, са разнородни по своя характер. От една страна са регулирани отношенията, свързани с отглеждането на животни компаньони, от друга страна се въвеждат правила за поведение при отглеждането на селскостопански животни. Едновременно с това липсва правна уредба на отношенията, свързани с дейността и организацията на Общински приют за безстопанствени животни Стара Загора, така както повелява разпоредбата на чл.47, ал.5 от Закона за защита на животните. В случая се касае за наличието на обществени отношения от различни области, които следва да бъдат уредени не с един, а с отделни нормативни актове от същата степен (по арг. от чл.10, ал.1 от Закона за нормативните актове).
   Във връзка с изложеното е налице необходимост от приемането на две отделни наредби, всяка от която ще регулира различни по вид обществени отношения, а именно: обществените отношения, свързани с отглеждане на селскостопански животни на територията на община Стара Загора, от една страна, и реда и начина на придобиване, регистрация, деклариране, притежаване, отглеждане и развъждане на животни-компаньони; организацията на работа и условията на отглеждане на кучета в Общински приют за безстопанствени животни – от друга.
   От предмета на настоящия проект за Наредба следва да бъдат извадени обществените отношения, свързани с организацията, управлението, селекцията и репродукцията на пчеларството; собствеността, регистрирането и настаняването на пчелните семейства; условията за отглеждане, производство и търговия с пчелни майки, семейства и рояци; производството, преработката и окачествяването на пчелни продукти и търговията с тях; условията за създаване и опазване на медоносната растителност; опазването на пчелите, са уредени в Закона за пчеларството. Контролът по спазване на Закона за пчеларството е от изключителната компетентност на други държавни органи и не може да се вменява на общинските служби за контрол (арг. чл.48 от Закона за пчеларството).
   На второ място, следва да се отбележи, че в строителните граници на населените места на територията на община Стара Загора се отглеждат значителен брой и различни видове селскостопански животни и птици. През последните няколко месеца зачестиха сигналите от граждани и кметове и кметски наместници на населени места за замърсяване на улици и прилежащи площи към имоти с оборска тор. Действащата Наредба урежда само частично правата и задълженията на физическите и юридическите лица, отглеждащи селскостопански животни и птици в населените места на територията на общината. Липсата на ясна и подробна правна уредба за извършването на тази дейност в много случаи води до конфликти между частния и обществения интерес.
   Съгласно чл.12, ал.1 във връзка с чл.3, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 13.09.2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, издадена от Министерство на околната среда и водите, Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието и продоволствието, със заповед МЗХ и МОСВ се утвърждават програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделските източници (напр. оборска тор), които са задължителни за прилагане от земеделските стопани в уязвимите зони. В обхвата на т.нар. нитратно уязвими зони попада и голяма част от територията на община Стара Загора, видно от Приложения №2 и 3 към Заповед № РД-146/25.02.2015г. (публикувана в официалната интернет страница на МЗХ). Ето защо е необходимо и обществено оправдано регламентирането на основни права и задължения за лицата, които отглеждат на селскостопански животни.
   С цел запазване на баланса между обществения и частния интерес е необходимо регламентирането на правила и изисквания, касаещи отглеждането на селскостопански животни за стопански цели и за лични нужди. Прецизирането на изискванията към лицата, които отглеждат селскостопански животни за лични нужди и за стопански цели цели да гарантира опазването на чистотата и хигиената на местата, където се отглеждат такива животни, и не на последно място – спокойствието на жителите на населените места. 
   На собствениците, които отглеждат селскостопански животни за промишлени цели ще бъде даден срок от 1 година да ги приведат в съответствие с изискванията на Наредбата, да ги премахнат или да редуцират селскостопанските животни до обема, предвиден за лични нужди. Въвежда се облекчен режим за собственици на ССЖ, които ги отглеждат извън строителните граници на населените места.
   Предвидените нови правила не накърняват интересите на крупните собственици на селскостопански животни. В общата стопанска политика на Европейския съюз се предвиждат инструменти и механизми за насърчаване на преместването на селскостопански сгради и тяхното модернизиране. Пример за това са Насоките на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014 - 2020 г. (2014/C 204/01). Нещо повече, ОСП на Общността предвижда, че животновъдните обекти следва да бъдат извън населените места. Това изискване е в основата на нормативните документи, които определят къде и как да се организира отглеждането на животни със стопанска цел в България.

   Ясната правна регламентация ще бъде не само в полза на обществения, но и в полза на частния интерес. Освен правата и задълженията на крупните животновъди, с новата Наредба следва да се регулират подробно традиционното отглеждане на селскостопански животни за задоволяване на собствени нужди в лични стопанства, тип „заден двор“.

   Точното и ясно регламентиране на правилата при отглеждане на животни, ще спомогне за:
- подобряване на контрола върху отглеждането на селскостопански животни на територията на общината;
- подобряване на хигиенните условия в населените места на територията на общината и повишаване качествата на селищната среда.

   Новата уредба не се нуждае от финансови и други средства за постигане на целите ни.

   Срокът за предложения по проектa e 30 дни от датата на публикуването му и могат да се изпращат на следната електронна поща: p.yordanov@starazagora.bg 

Горещ телефон
за сигнали