Проект на наредба за отглеждане на животни - 11/2012

Размер на шрифта: A A A

 

 

ПРОЕКТ на НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА /приета от Общински съвет с Решение № 170 от 26.04.2012 г., в сила от 01.06.2012 г.; изм.- Решение № 224 от 31.05.2012 г.; доп. – Решение № 282 от 28.06.2012 г./

§ 1. Текстът на чл. 18, ал. 2, т. 5 се изменя, като думата „термоелектроцентрали" се заменя с „топлоелектрически централи" и добива следната редакция:

т. 5. разстояние, по-малко от 500 м от химически заводи, които замърсяват въздуха с вредни вещества, топлоелектрически централи, екарисажи, предприятия за кръвен албумин, туткал, кожарски фабрики, складове за кожи и угоителни стопанства

§ 2. Текстът на чл. 21, ал. 2 се изменя, като след думата „микрочип" се добавя „или го татуира" и добива следната редакция:

(2). При регистрацията на кучето ветеринарният лекар задължително поставя микрочип или го татуира.

§ 3. Текстът на чл. 21, ал. 4 се изменя, като думата „тридневен срок" се заменя с „четиринадесет дневен срок" и добива следната редакция:

(4). В тримесечен срок от датата на придобиване на куче собственикът подава декларация в общината по постоянен адрес/седалище за регистрация, за което се издава административен паспорт по образец. При промяна на декларираните обстоятелства (продажба, смърт или промяна на местоживеене), собственикът е длъжен в четиринадесет дневен срок да уведоми за това администрацията, като подава нова декларация.

§ 4. (1). Досегашния текст на чл. 23 става чл. 23, ал. 1.

§ 4.(2). Към текста на чл. 23 се добавя нова ал. 2 със следния текст:

(2). Освобождаването се отразява в административния паспорт.

§ 5. Текстът на чл. 30, ал. 5 се изменя, като думата „борби" се заменя с „боеве" и добива следната редакция:

т. 5. да не използва животното компаньон за комерсиални цели – боеве, просия, фотография, игри на късмета, хазарт, платени демонстрации на дресура и други;

§ 6. Текстът на чл. 30, т. 9 се изменя, като думите „подтикват" и „допускат" се заменя с „подтиква" и „допуска", и добива следната редакция:

т. 9. да не подтиква и да не допуска нападение на кучето срещу хора и животни.

§ 7. Текстът на чл. 31, ал. 1 се изменя, като след думата „разхождането" се добавя „и преминаването" и добива следната редакция:

(1). Забранено е разхождането и преминаването на животни компаньони:

§ 8. Текстът на чл. 31, ал. 1, т. 3 се отменя.

§ 9. Текстът на чл. 32, ал. 1 се изменя, като думата „разходка" се заменя със „свободно пускане" и добива следната редакция:

(1). За отделните райони се обособяват площи за обществено ползване за свободно пускане и занимание на животни компаньони. Местоположението на съответните площи се определя от ПК по ТСРТ и се приема от Общински съвет в Приложение, неразделна част от настоящата наредба.

§ 10. Текстът на чл. 32, ал. 2 се изменя, като думата „животнински" се заменя с правилната думата „животински" и добива следната редакция:

(2). Площта се обозначава, на входа и изхода се осигуряват контейнери за изхвърляне на животински отпадъци, като се предвиди минимално отстояние от съществуващите детски и спортни площадки, не по-малко от 20 м.

§ 11. Текстът на чл. 33 се изменя, като думата „кучета" във фразата „Общински приют за безстопанствени кучета" се заменя с „животни" и добива следната редакция:

33. Куче без нашийник и повод, не придружавано от собственика си, се счита за безстопанствено и се прибира от служителите на Общинския приют за безстопанствени животни. Животното (куче или котка) се връща на собственика му след подписване на приемо - предавателен протокол и заплащане на такса за престой на животното в приюта по тарифата на приюта, определена в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора.

§ 12. Текстът на чл. 36 се изменя, като думата „закрила" във фразата „Закона за закрила на животните" се заменя с думата „защита" и добива следната редакция:

Безстопанствените кучета се обработват (кастрират, обезпаразитяват, ваксинират, поставя се ушна марка и др.), съгласно изискванията на Закона за защита на животните.

§ 13. Текстът на чл. 38 се отменя.

§ 14. Текстът на § 1, т. 8 от Допълнителна разпоредба се изменя, като след думата „гълъбови" се добавя „влечуги, паякообразни, земноводни" и добива следната редакция:

т. 8. „животни компаньони" са животни, които се отглеждат в домакинството или от интерес към животното, доколкото става въпрос за домашни животни или опитомени животни от разред месоядни, гризачи, зайцеподобни, папагалови, чинкови, гълъбови, влечуги, паякообразни, земноводни и животни от клас Риби.

МОТИВИ към ПРОЕКТА

  • Развитието на обществените отношения в областта на ветеринарномедицинската дейност и правилата по регистрация на кучета, уредени в чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, както и с оглед уреждането на обществени отношения при разхождане и свободно пускане на животни компаньони по начин създаващ удобство за собствениците на животни компаньони и жителите на Община Стара Загора, налага извършването на нормативни изменения.
  • Инициативен комитет на собствениците на животни компаньони, внесе предложение за промяна на действащата Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора.
  • Сформираната работна група, се запозна с предложението на инициативния комитет и изготви проект на наредба за допълнение и изменение на Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора.
  • Новата уредба, не се нуждае от финансови и други средства, за постигане на целите Ни.
  • Очакваме с приемането на новата уредба, да се създаде удобство за собствениците на животни компаньони и жителите на Община Стара Загора при разхождане и свободно пускане на животни компаньони.
  • Всички предложения, съответстват с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените, които да противоречат.

Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща  [email protected]  до 21 ноември 2012 година.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали