Проект на Наредба за отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора - 04/2014

Размер на шрифта: A A A

Относно: Прецизиране на реда и условията за отглеждане на животни – компаньони на територията на Община Стара Загора

 

МОТИВИ:

На територията на град Стара Загора действа Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора, която в Раздел Трети определя реда и условията за отглеждане на животни - компаньони.
но въпросната уредба, не доведе до желания резултат.

Освен трудностите при реализиране на административно наказателната отговорност по отношение на собствениците на животни компаньони, неспазващи хигиенните условия и нарушаващи спокойствието останалите съседи в тяхна близост,

Община Стара Загора е изправена и пред проблема с начина и условията при които се отглеждат животни компаньони, неспазване на хигиенните условия и големите неудобства създавани за непосредствените им съседи.

В Общинска администрация Стара Загора, ежеседмично постъпват жалби и сигнали за нарушения на текстовете на Наредбата, касаещи нарушаване на хигиената и спокойствието на хора не само в режим на етажна собственост, но и от съседи в поземлени имоти.

Развитието на обществените отношения в областта на ветеринарномедицинската дейност, както и с оглед уреждането на обществени отношения при отглеждането на животни компаньони по начин създаващ удобство за собствениците на животни компаньони и членовете на етажната собственост, както и жителите на Община Стара Загора налага извършването на нормативни изменения.

Неделчо Димов Янев, внесе предложение за промяна на действащата Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора с вх.№ 10-05-43/04.04.2014г.
Сформираната работна група, се запозна с предложението на Неделчо Янев и изготви проект на наредба за допълнение и изменение на Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора
Всичко това обосновава необходимостта от засилване на наказателните мерки по Наредбата.

Целта на изменението на Наредбата е в град Стара Загора да се сведе до минимум нарушаването на спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажната собственост, както и на съседните имоти, което да бъде съобразено с устойчивото развитие на облика на гр. Стара Загора, като чист и красив град.

Наложеното ограничение на територията на град Стара Загора е валидно за всички правни субекти и както се посочи, с него се спокойствието и запазване на хигиенните условия на жителите на Община Стара Загора, поради което не може да се счете, че това ограничение води до влошаване на условията за отглеждане на животни компаньони. По принцип всяка забрана или ограничение рефлектира неблагоприятно в нечия правна сфера, но това не води непременно до извода за неравно третиране, след като преследва приоритетно значима за обществото законова цел, както е в случая, и нейното постигане е възможно само по определен начин.

Въведените промени са в изпълнение на легитимна цел (законово прокламирана в чл.2 от Закон за здравето), а именно, опазването на здравето на гражданите като състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, предотвратяване и намаляване на риска за здравето на гражданите от неблагоприятното въздействие на факторите на жизнената среда. Тази цел е относима към всички жители на община Стара Загора, без значение тяхната принадлежност. Тези ограничителни мерки са както подходящи и необходими, така и обективно оправдани за постигане на изключително важна законова цел – осигуряване на спокойствието и добри хигиенни условия на жителите на Общината. 

 

Приложение 1

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
/приета от Общински съвет с Решение № 170 от 26.04.2012 г. в сила от 01.06.2012г.; изм. - Решение № 224 от 31.05.2012 г., доп.- Решение № 282 от 28.06.2012г.; доп. - Решение № 395 от 27.09.2012 г.; изм. и доп. - Решение № 523 от 20.12.2012 г.; изм. – Решение № 11 от 13.02.2013г. на Старозагорски административен съд/

§ 1. Към текстът на чл. 19 се добавя нова алинея (6) и (7) и същият добива следния вид:
Чл. 19 (6) Забранява се отглеждането в апартаменти, дворове и парцели на повече от два броя домашни животни /компаньони/.
Чл.19 (7) При констатиране на животни над допустимия по ал. 6 брой на собствениците се дава предписание за доброволното им премахване от имота, след което се предприемат действия от служителите на Общинския приют за безстопанствени кучета по тяхното отвеждане от имота

§ 2. Текстът на чл. 20 става ал.1 и към него се добавя ал.2 и добива следната редакция:
Чл.20 (1) Собственикът на животно компаньон е длъжен:
1. Да не допуска животното само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места
2. Да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето, проявена на обществени места и при ситуации застрашаващи живота или здравето на хора и животни
3. Да не допуска кучето да нарушава спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажната собственост
4. Ако го отглежда с цел развъждане на бъде регистрирано в ОДБХ
5. Да осигурява стерилизацията му, освен ако в случай на възпроизводство е в състояние да отглежда новородените животни или да ги предоставят на нови собственик
Чл.20 (2) На собственик, който не може да осъществява контрол и надзор върху поведението на кучето си и нарушава т.1, т.2, т.3 и след констатирани две или по – вече нарушения се дава предписание за извеждане на животното, след което се предприемат действия от служителите на Общинския приют за безстопанствени кучета по тяхното отвеждане.

§ 3. Към текстът на чл. 20 се добавя нова алинея (5) и същият добива следния вид:
Чл. 21 (5) Собствеността върху куче се удостоверява посредством :
1. Надлежно издаден и попълнен ветеринарномедицински паспорт с нанесена идентификация на кучето.
2. Договор за покупко-продажба или за дарение от търговски обект, развъдник, декларация за одомашняване от приют, и др. обекти регистрирани по чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/ или от други физически и юридически лица, в това число или по наследство. Този документ важи само до момента, в който кучето навърши възрастта изискваща се по ЗВМД за издаване на ветеринарномедицински паспорт.
3. С набора митнически документи при внос от чужбина.

§ 4. Текстът на чл.25 се изменя, като се добавя текста „в дворове и парцели" и става ал. 1, като към същият член се добавят ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5
и добива следната редакция:
Чл.25 (1) Отглеждането на животни компаньони в сградите в режим на етажна собственост, в дворове и парцели става при изпълнение на съответните нормативни актове и без да се създава неудобство на непосредствените съседи .
Чл. 25 (2) Всеки собственик или обитател е длъжен да впише в книгата за собственици притежаваните или взети за отглеждане животни.
Чл. 25 (3) Забранява се отглеждането на животни компаньони в режим на етажна собственост без да са вписани в книгата на собствениците.
Чл. 25 (4) Собственикът на животно компаньон отглеждани в дворове, парцели и поземлени имоти е длъжен да не допуска кучето да нарушава спокойствието и хигиенните условия на съседите си.
Чл. 25 (5) При констатиране на нарушения по ал.1 и ал.2 освен Акт за установяване на административно нарушение на собствениците се дава предписание за преустановяване на нарушението. При повторно нарушение на собствениците се дава срок за доброволното им премахване от имота, след което се предприемат действия от служителите на Общинския приют за безстопанствени кучета по тяхното отвеждане от имота.

§ 5. Текстът на чл.27 става ал.1 и към него се добавя ал.2 и добива следната редакция:
Чл.27 (1). Забранява се функционирането на приюти, хотели и училища за домашни любимци в жилищни постройки в режим на етажна собственост/.
Чл.27 (2) Постоянни и временни развъдници, както и отглеждане на животни компаньони с цел търговия не се устройват на:
1. територията на гр. Стара Загора;
2. без писмено съгласие на всички съседи за урегулирани поземлени имоти 
 
Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща [email protected] .
 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали