Проект на Наредба за провеждане на обществени консултации от община Стара Загора - 04/2023

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба
Проект на Наредба за провеждане на обществени консултации от община Стара Загора

Мотиви към проекта 

I. Причини, които налагат приемането на нормативния акт:

Обществените консултации, като част от процеса по разработване на местни политики и нормативни документи, са съществен елемент от доброто и демократично управление. Възможността на гражданите да участват в обсъждането и вземането на решения по значими за живота им въпроси е сред основните им права, признато както на национално, така и на европейско ниво.

Община Стара Загора разработи единни минимални стандарти за обществени консултации, регламентирани в ясна и прозрачна правна процедура, което ще създаде необходимата сигурност в процеса на обмяна на мнения и предложения между местната администрация и гражданите.

С горното обосноваваме необходимостта от:

 • приемане на единни минимални стандарти за обществени консултации, регламентирани в ясна и прозрачна правна процедура, което ще създаде необходимата сигурност в процеса на обмяна на мнения и предложения между местната администрация и гражданите;
 • подобряване на процеса на вземане на решения, като се даде възможност различни гледни точки на различни заинтересовани страни да бъдат взети предвид;
 • усъвършенстване на механизмите за информиране и включване на гражданите в процеса на вземане на решения чрез въвеждане на нови инструменти и процедури;
 • създаване и поддържане на благоприятна среда - правна и практическа рамка, която да гарантира на гражданите, неправителствените организации и гражданското общество като цяло ефективно и информирано участие във вземането на решения на местно ниво.

II. Цели, които се поставят:

Осигуряване на прозрачен, отворен и ясен за гражданите процес на вземане на решения от местната власт, в резултат на което да се стигне до приемането на по-устойчиви и обществено признати решения и политики на местно ниво.

Създаване на условия и предпоставки за по-широко и ефективно включване на гражданите и организациите в процеса на изработването, обсъждането и приемането на общинските решения и политики в различни области чрез:

 • въвеждане на изискване за провеждане на писмени консултации в рамките на минимум 30 дни като част от процеса на консултиране, в съответствие със законовата регламентация по реда на чл. 26, ал. 4 от ЗНА, която Община Стара Загора прилага и до този момент при приемането на проекти на нормативни актове;
 • създаване на условия и ред за осигуряване на достатъчно време за запознаване и подготовка на обществеността за обсъждането на нормативни актове, както и включване на възможно най-много представители на заинтересованите страни по съответните въпроси;
 • прилагане на различни подходи за структурирани обществени обсъждания, включително и онлайн, които могат да се използват и в ситуация на пандемия или друга кризисна обстановка, ограничаваща провеждането на присъствени срещи;
 • използване на различни допълнителни информационни канали, чрез които администрацията ще достига до различните заинтересовани групи;
 • изграждане на подходящи умения и повишаване на административния капацитет на местната администрация за провеждане на обществени консултации онлайн. 

III. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

 • повишаване на качеството и осигуряване на нови механизми при провеждане на обществени консултации;
 • подобряване на диалога между местната власт и гражданите;
 • създаване на отворен и прозрачен механизъм за провеждане на обществените консултации с ясни правила;
 • стимулиране на гражданската активност и повишаване качеството на предложенията чрез предоставяне на разбираема и достъпна информация;
 • зачитане интересите на по-широк кръг хора, живеещи в Община Стара Загора при вземането на решения;
 • постигане на устойчивост и споделеност на решенията, свързани с развитието на общината.

IV. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Проектът на предлаганата Наредба не изисква допълнителни финансови средства.

V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на Наредба за провеждане на обществени консултации от Община Стара Загора е съобразен и не противоречи на действащото законодателство и правото на Европейския съюз.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта на Наредба за провеждане на обществени консултации от Община Стара Загора, които могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected].

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали