Проект на Наредба за разкопаване - 01/2012

Размер на шрифта: A A A


ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение
на Наредбата за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора
/приета от Общински съвет с Решение № 999 от 02.12.2010 г., в сила от 01.01.2011 г; изм. с Решение № 1026 от 21.12.2010 г./


§ 1. Изменя текста на чл. 2, ал.2, както следва: „За издаване на Разрешението за разкопаване заинтересуваните физически или юридически лица подават в Центъра за услуги и информация на Общината следните документи:
- Заявление по образец /Приложение № 2 – образец № 1/ и документ за платена такса за технически услуги, съгласно „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Стара Загора;
- Копие от разрешението за строеж /когато е издадено такова/;
- Схема за временна организация на движението/за първокласната улична мрежа/, съгласувана с КАТ- Пътна полиция;
- План-схема на разкопавания участък;
- Документ за внесен депозит.

§ 2. Изменя текста на чл. 3, ал.3, както следва: „Лицата по чл. 9, ал. 1 ежемесечно извършват окончателни проверки на обекти с изтекъл едногодишен срок за възстановяването им по чл.3, ал.2 и съставят месечни констативни протоколи за качество на възстановяването на обектите. Екземпляр от протоколите се прилагат към заявлението за възстановяване на годишната гаранционна вноска, което се подава след изтичане на едногодишният гаранционен срок на последният приет обект."

§ 3. Наредбата влиза в сила от


МОТИВИ към ПРОЕКТА


В „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Стара Загора" е определена такса за техническа услуга за „За издаване на разрешение за разкопаване или предписание при авария – 50 лв." (чл.38,т.20- Решение №1047 от 27.01.2011 г.; изм. и доп.-Решение №1106 от 31.03.2011 г.). „Разрешение за разкопаване" се издава на основание Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора чл.2, ал.1. Тъй като физическите и юридически лица на които е необходимо „Разрешение за разкопаване" не знаят или умишлено пропускат обстоятелството, че съществува такава такса, която е регламентирана в друга Наредба, това съответно води до не плащане на същата от тях. Ето защо считам, че е по – целесъобразно да бъде допълнен текста на съществуващата норма, по начин, който изрично да указва, че такава такса се дължи.

Съгласно Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора - глава 4, чл.10, ал.5 гаранционният срок на всички възстановени изкопни обекти е една година. Като задължение на служителите от Общинска администрация е изготвянето на констативни протоколи веднъж годишно – месец декември, което обаче значително затруднява дейността на администрацията. Във връзка с по – ефективната работа на упоменатите служители е необходимо нанасянето на определени корекции в съответния текст от цитираната наредба.

Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща  [email protected]  в срок до 25 януари включително.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали