Проект на Наредба за разпореждане с общински жилища - 02/2013

Размер на шрифта: A A A


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Стара Загора
(приета с Решение Nо 425 / 30.04.2009 год., изм. и доп. с Решение Nо 1000 / 02.12.2010 год., изм. и доп. с Решение Nо 271 / 28.06.2012 год.)

 

1. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 3, изразът „пет години без прекъсване" се заменя с израза „една година".
2. Добавя нова ал. 4 със следното съдържание:
(4). Постъпленията от продажбата на общински жилища могат да се използват само за изграждане на нови общински жилища."

Заключителна разпоредба.

Наредбата влиза в сила от ...............2013 год.

 

МОТИВИ:
Апартаментите, с които разполага общината, в по-голямата си част са разположени в в кварталите на Стара Загора - „Три чучура", „Железник", „Самара", „Зора". Сградите в тези квартали са изграждани през 70-те години на миналия век по система ЕПЖС, с всички недостатъци на тази система. Масово жилищата се нуждаят от саниране и обновяване на общите части. Средства за извършване на тези ремонти не могат да бъдат осигурени от общинския бюджет, а влагането на средства от наемателите не може да бъде стимулирано, предвид ограничения срок за предоставяне под наем.
Предлагаме да се облекчат условията за закупуване на общински жилища, като се намали срока, в който гражданите са били наематели. Постъпилите средства от продажбите да се използват за изграждане на нови жилища.

Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща [email protected] в срок до 20 февруари 2013 година.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали