Проект на Наредба за реда и условията на отглеждане на животни компаньони на територията на Община Стара Загора и за организация на работата в общински приют за безстопанствени животни - 08/2017

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба164.5 KB02/08/2017, 13:44

Справка по чл.26, ал.4 от Закон за нормативните актове298.48 KB05/09/2017, 12:17

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

На територията на община Стара Загора действа Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора. Тя урежда местните изисквания, ограничения и забрани за отглеждане на селскостопански животни и животни-компаньони в населените места на общината и в земите за земеделско ползване и отдих на територията на общината. С Решение № 108/10.05.2016г. на АС Стара Загора е прогласена нищожността на чл.19, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5, чл.20, чл.21, ал.1 и ал.2, чл.22, ал.1, ал.2 и ал.4, чл.23, чл.24, т.2 и т.3, чл.30, т.7 и т.8 и чл.41, т.2.1., т.2.2, т.2.4, т.2.5 и т.2.6 в частта й за нарушенията по чл.30, т.7 и т.8 и чл.31, ал.1 от посочената Наредба.
Съгласно чл.11, ал.1 от ЗНА, отменяване на закон и неговото заменяване с нов, който се отнася до същата материя, се допуска само ако промените са многобройни и важни. Приемането на нова Наредба, регулираща обществените отношения, свързани с отглеждането на животни в населените места на територията на Община Стара Загора и отмяната на сега действащата е необходимо по следните съображения:
На първо място, обществените отношения, които урежда Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора, са разнородни по своя характер. От една страна са регулирани отношенията, свързани с отглеждането на животни компаньони, от друга страна се въвеждат правила за поведение при отглеждането на селскостопански животни. Едновременно с това липсва правна уредба на отношенията, свързани с дейността и организацията на Общински приют за безстопанствени животни Стара Загора, така както повелява разпоредбата на чл.47, ал.5 от Закона за защита на животните. В случая се касае за наличието на обществени отношения от различни области, които следва да бъдат уредени не с един, а с отделни нормативни актове от същата степен (по арг. от чл.10, ал.1 от Закона за нормативните актове).
Във връзка с изложеното е налице необходимост от приемането на две отделни наредби, всяка от която ще регулира различни по вид обществени отношения, а именно: обществените отношения, свързани с отглеждане на селскостопански животни на територията на община Стара Загора, от една страна, и реда и начина на придобиване, регистрация, деклариране, притежаване, отглеждане и развъждане на животни-компаньони; организацията на работа и условията на отглеждане на кучета в Общински приют за безстопанствени животни – от друга.
Съгласно чл.47, ал.5 от Закона за защита на животните, организацията на работата и условията на отглеждане на кучетата във временните приюти по ал. 4 се определят с наредба на съответния общински съвет и се осъществяват под постоянното наблюдение на организациите за защита на животните. Настоящата Наредба не съдържа подробна уредба на обществените отношения, свързани с организацията на работа и отглеждането на животни в приюти за безстопанствени кучета.
Следва да се отбележи, че на територията на община Стара Загора се забелязват все още скитащи безстопанствени кучета. Продължава да има и хора, които са пострадали от контакти с улични кучета. Големият брой бездомни кучета води до здравни рискове за хората. Бездомните кучета освен вредите, които причиняват чрез ухапване на гражданите, са и приносители на болести и зарази, които са опасни за здравето и живота на гражданите. Вследствие на това от изключителна важност е предприемане на мерки за контролиране на популациите на домашните и уличните кучета, като се гарантира здравето и безопасността на хората и градската среда.

Целта на приемането на нова наредба е редуциране броя на уличните кучета до трайно намаляване на популацията, намаляване на рисковете от разпространение на зоонози, както и увеличаване на отговорността на хората, отглеждащи кучета на територията на общината. Точното и ясно регламентиране на правилата при отглеждане на животни, ще спомогне за:
- намаляване броя на безстопанствените животни на територията на общината;
- ограничаване възможността, животните да бъдат приносители на болести и зарази, които е възможно да се принесат и по хората;
- създаване на ред и възможности лицата, които желаят да отглеждат домашни любимци, да ги отглеждат в съответствие с нормативните изисквания и при създаване на необходимите условия за животните.
- засилване на контрола за регистрация на домашните кучета и плащането на такса за притежаване на куче.

Новата уредба не се нуждае от финансови и други средства за постигане на целите ни.

Срокът за предложения по проектa e 30 дни от датата на публикуването му и могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали