Проект на Наредба за реда и условията на отглеждане на животни компаньони на територията на Община Стара Загора и за организация на работата в общински приют за безстопанствени животни - 08/2017

Размер на шрифта: A A A

 

Проект на Наредба 164.5 KB 02/08/2017, 13:44

Справка по чл.26, ал.4 от Закон за нормативните актове 298.48 KB 05/09/2017, 12:17

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

   На територията на община Стара Загора действа Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора. Тя урежда местните изисквания, ограничения и забрани за отглеждане на селскостопански животни и животни-компаньони в населените места на общината и в земите за земеделско ползване и отдих на територията на общината. С Решение № 108/10.05.2016г. на АС Стара Загора е прогласена нищожността на чл.19, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5, чл.20, чл.21, ал.1 и ал.2, чл.22, ал.1, ал.2 и ал.4, чл.23, чл.24, т.2 и т.3, чл.30, т.7 и т.8 и чл.41, т.2.1., т.2.2, т.2.4, т.2.5 и т.2.6 в частта й за нарушенията по чл.30, т.7 и т.8 и чл.31, ал.1 от посочената Наредба.
   Съгласно чл.11, ал.1 от ЗНА, отменяване на закон и неговото заменяване с нов, който се отнася до същата материя, се допуска само ако промените са многобройни и важни. Приемането на нова Наредба, регулираща обществените отношения, свързани с отглеждането на животни в населените места на територията на Община Стара Загора и отмяната на сега действащата е необходимо по следните съображения:
   На първо място, обществените отношения, които урежда Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора, са разнородни по своя характер. От една страна са регулирани отношенията, свързани с отглеждането на животни компаньони, от друга страна се въвеждат правила за поведение при отглеждането на селскостопански животни. Едновременно с това липсва правна уредба на отношенията, свързани с дейността и организацията на Общински приют за безстопанствени животни Стара Загора, така както повелява разпоредбата на чл.47, ал.5 от Закона за защита на животните. В случая се касае за наличието на обществени отношения от различни области, които следва да бъдат уредени не с един, а с отделни нормативни актове от същата степен (по арг. от чл.10, ал.1 от Закона за нормативните актове).
   Във връзка с изложеното е налице необходимост от приемането на две отделни наредби, всяка от която ще регулира различни по вид обществени отношения, а именно: обществените отношения, свързани с отглеждане на селскостопански животни на територията на община Стара Загора, от една страна, и реда и начина на придобиване, регистрация, деклариране, притежаване, отглеждане и развъждане на животни-компаньони; организацията на работа и условията на отглеждане на кучета в Общински приют за безстопанствени животни – от друга.
   Съгласно чл.47, ал.5 от Закона за защита на животните, организацията на работата и условията на отглеждане на кучетата във временните приюти по ал. 4 се определят с наредба на съответния общински съвет и се осъществяват под постоянното наблюдение на организациите за защита на животните. Настоящата Наредба не съдържа подробна уредба на обществените отношения, свързани с организацията на работа и отглеждането на животни в приюти за безстопанствени кучета.
   Следва да се отбележи, че на територията на община Стара Загора се забелязват все още скитащи безстопанствени кучета. Продължава да има и хора, които са пострадали от контакти с улични кучета. Големият брой бездомни кучета води до здравни рискове за хората. Бездомните кучета освен вредите, които причиняват чрез ухапване на гражданите, са и приносители на болести и зарази, които са опасни за здравето и живота на гражданите. Вследствие на това от изключителна важност е предприемане на мерки за контролиране на популациите на домашните и уличните кучета, като се гарантира здравето и безопасността на хората и градската среда.

   Целта на приемането на нова наредба е редуциране броя на уличните кучета до трайно намаляване на популацията, намаляване на рисковете от разпространение на зоонози, както и увеличаване на отговорността на хората, отглеждащи кучета на територията на общината. Точното и ясно регламентиране на правилата при отглеждане на животни, ще спомогне за:
- намаляване броя на безстопанствените животни на територията на общината;
- ограничаване възможността, животните да бъдат приносители на болести и зарази, които е възможно да се принесат и по хората;
- създаване на ред и възможности лицата, които желаят да отглеждат домашни любимци, да ги отглеждат в съответствие с нормативните изисквания и при създаване на необходимите условия за животните.
- засилване на контрола за регистрация на домашните кучета и плащането на такса за притежаване на куче.
 
   Новата уредба не се нуждае от финансови и други средства за постигане на целите ни.

   Срокът за предложения по проектa e 30 дни от датата на публикуването му и могат да се изпращат на следната електронна поща: p.yordanov@starazagora.bg 

Горещ телефон
за сигнали