Проект на Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга "Социално жилище" на територията на Община Стара Загора - 09/2017

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба230.12 KB26/09/2017, 16:03

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

Към настоящият момент има действаща наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Стара Загора, съгласно която желаещите да кандидатстват за общинско жилище граждани с установени жилищни нужди и отговарящи на нормативно определени социални и икономически критерии, могат да наемат общинско жилище на цени по-ниски от пазарните. Въпреки, че цитираната наредба е насочена към широк кръг от лица с жилищни нужди тя не третира осигуряването на подслон и нормални условия на живот на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, които не могат да си позволят собствен дом или жилище под наем на пазарни цени и които на практика нямат друга алтернатива, тъй като не съществува друго предлагане на жилища за такъв вид ползватели. Оперативната програма „Региони в растеж“2014-2020г. по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, дава решение на така възникналия въпрос, като осигурено финансиране за социално жилищно настаняване под формата на социална услуга, включваща освен предоставяне на жилище под наем а и прилагане на задължителен пакет от мерки спрямо ползвателите с цел тяхната социална интеграция посредством придобиване на образователен ценз, професионална квалификация, здравни грижи и др. Ползватели на този вид социална услуга ще бъдат физически лица с доказани социални нужди имащи необходимост от такъв вид публична услуга / уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение/. Условие за кандидатстване по гореописаната програма е приемането от Общински съвет – Стара Загора на настоящата наредба. Финансирането на новата уредба, ще се осъществи от Оперативната програма „Региони в растеж“2014-2020г. по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, след нейното приемане. Всички предложения, съответстват с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените, които да противоречат. Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали