Проект на Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга "Социално жилище" на територията на Община Стара Загора - 09/2017

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба230.12 KB26/09/2017, 16:03

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

Към настоящият момент има действаща наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Стара Загора, съгласно която желаещите да кандидатстват за общинско жилище граждани с установени жилищни нужди и отговарящи на нормативно определени социални и икономически критерии, могат да наемат общинско жилище на цени по-ниски от пазарните. Въпреки, че цитираната наредба е насочена към широк кръг от лица с жилищни нужди тя не третира осигуряването на подслон и нормални условия на живот на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, които не могат да си позволят собствен дом или жилище под наем на пазарни цени и които на практика нямат друга алтернатива, тъй като не съществува друго предлагане на жилища за такъв вид ползватели. Оперативната програма „Региони в растеж“2014-2020г. по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, дава решение на така възникналия въпрос, като осигурено финансиране за социално жилищно настаняване под формата на социална услуга, включваща освен предоставяне на жилище под наем а и прилагане на задължителен пакет от мерки спрямо ползвателите с цел тяхната социална интеграция посредством придобиване на образователен ценз, професионална квалификация, здравни грижи и др. Ползватели на този вид социална услуга ще бъдат физически лица с доказани социални нужди имащи необходимост от такъв вид публична услуга / уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение/. Условие за кандидатстване по гореописаната програма е приемането от Общински съвет – Стара Загора на настоящата наредба. Финансирането на новата уредба, ще се осъществи от Оперативната програма „Региони в растеж“2014-2020г. по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, след нейното приемане. Всички предложения, съответстват с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените, които да противоречат. Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: m.g.nikolova@starazagora.bg

Горещ телефон
за сигнали