Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти - 08/2021

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Стара Загора

Мотиви към проекта 

 1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт:

  На територията на Община Стара Загора действа Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане /приета от Общински съвет Стара Загора с Решение № 664 от 17.12.2020 г./. Тя определя реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, в съответствие с чл. 56 на Закона за устройство на територията, подробно регламентира общите устройствени и други изисквания за поставяне на тези обекти, условията и редът за издаване на разрешението за поставяне, за одобряването и за изискванията към схемата и проектната документация, както и контрола и санкциите по нейното прилагане.

  След приемането на Наредбата бяха направени изменения и допълнения в Закона за устройство на територията, обнародвани в ДВ, бр. 16 от 23.02.2021г., доп. ДВ, бр. 20 от 09.03.2021 г., с които бяха въведени някои допълнителни изисквания както в чл.56, така и се създаде нов чл.56а, с който се дорегламентираха условията за извършване на търговска и/или друга дейност на открито чрез съоръжения и елементи върху имоти и части от имоти – общинска собственост. Това налага да се направи допълнение в текстовете на сега действащата Наредба, както и да се определи глоба или имуществена санкция за извършването на посочената дейност без разрешение или в нарушение на издаденото разрешение.

  С Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора се въвежда и нов режим за предоставяне на общински терени за разполагане на преместваеми обекти, а именно провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс от Кмета на общината за отдаване под наем на имоти или части от имоти – общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти. С НИД на НРУПППОЕГО подробно са регламентирани реда и условията за провеждане на тръжната или конкурсната процедура, в текстовете на НИД са разписани конкретните преместваеми обекти, за поставянето на които следва да се провежда търг или конкурс, както и подробно са детайлизирани стъпките по провеждането на процедурите. В случаите на провеждане на публичен търг с явно или тайно наддаване са определени конкретните условия за провеждане на търга, които следва да залегнат в тръжните условия, както и други изисквания, свързани с провеждането им. Определен е и срока за отдаване под наем на посочените преместваеми обекти, по отношение на които се предвижда провеждане на търг или конкурс. Определени са условията за подписване на договорите за наем и издаване на разрешенията за поставяне на обектите върху терените, предмет на отдаване. Направените промени в Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора с въвеждане на процедура за провеждане на търг отговаря на изискването от страна на принципала да се създаде максимално прозрачна процедура за провеждане на търгове, както и да се доразвие нормата на чл.25а от сега действащата редакция. Текста на посочената норма предвижда провеждане на тръжна процедура, но не уточнява реда и условията за нейното провеждане. За да не се прилагат норми по аналогия на действащото законодателство с препращане към съответните текстове, уреждащи сходна материя и с цел да се създадат ясни и конкретни правила за прилагащите тази норма, е необходимо да се разпишат съответните правила за провеждане на търга.

 2. Цели, които се поставят:

  Предложените промени в Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане /приета от Общински съвет Стара Загора с Решение № 664 от 17.12.2020 г./ имат за цел да създадат още по – детайлна регламентация на реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, която безпротиворечиво и цялостно да регулира обществените отношения в тази област. С въведените промени относно процедурите по провеждането търгове и нормативното уреждане на отношенията със собствениците на преместваеми обекти чрез една по- дългосрочна възможност за отдаване на терените, създава известна сигурност за стопанския оборот, особено в условията на въведените противоепидемични мерки за справяне с последиците от пандемията с разпространението на Covid 19 и тяхното преодоляване. Основната цел, която и до този момент има НРУПППОЕГО е да подобри цялостната визия на градската среда, в т.ч. и централна градска част на града чрез създаване на една благоприятна и добре организирана среда, с което градът ни да придобие по-добър вид. Наредбата има приложение и по отношение на населените места на територията на общината чрез регулиране на поставянето на тяхна територия на преместваеми обекти за извършване на съответната дейност.

 3. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

  Очакваните резултати от прилагането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора е да се създаде още по – голяма прецизност и прозрачност при прилагане на нормите на Наредбата, като краен резултат от прилагането на която е подобряване цялостната визия на градската среда.

 4. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

  Не са необходими допълнителни финансови средства за прилагане на изменението на нормативния акт.

 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

  Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора не противоречи на правото на Европейския съюз.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора, които могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected].

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали