Проект на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Стара Загора - 03/2016

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Стара Загора

Проект на Наредба 244.79 KB

Мотиви към проекта:

На територията на град Стара Загора действа Наредбата за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане. Тя урежда реда и условията за поставяне, ползване и премахване на преместваеми обекти /ПО/ на територията на гр. Стара Загора в съответствие с чл.56 от Закона за устройство на територията.

 

Цитираната наредба урежда поставянето на ПО независимо от техния вид и период на поставяне, чрез провеждане на жребий. Пред еднакви начала са поставени както собствениците на мобилни, така и собствениците на стационарни обекти. Не са отчетени особеностите на всеки един вид преместваем обект, както и времето за което е поставен. Този режим на правна уредба се явява явно несправедлив, тъй като собствениците на стационарни обекти-с площ до 20 кв.м. и заемащи постоянно общинска площ, заплащат една и съща цена, каквато заплащат собствениците на мобилни преместваеми обекти, които използват общинска площ за определено време от денонощието, тъй като се прибират в края на работния ден. Този начин на уредба на обществените отношения възникващи по повод поставянето на ПО трябва да бъде променен. Необходимо е да се регламентира нов ред за поставяне на ПО в зависимост от вида на ПО и периода за поставянето му. Този ред трябва да гарантира справедливостта при поставянето на ПО, които ползват общински терен за продължителен период, и тези, които се поставят временно.

 

На следващо място е необходимо регламентирането на процедура по премахване на неправомерно поставените преместваеми обекти, така както повелява нормата на чл.56, ал.2 от ЗУТ. Липсата на такава процедура би довела до незаконосъобразност на всяко действие от страна на администрацията, насочено към премахване на неправомерно поставен обект.

 

За да се преодолеят противоречията и непълнотите в уреждането на обществените отношения възникващи по повод поставянето и премахването на ПО на територията на Община Стара Загора, е необходимо цялостно преразглеждане на действащата Наредбата за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане. Това би могло да се постигне единствено чрез приемане на нова Наредба, която безпротиворечиво и цялостно да регулира обществените отношения в тази област.

 

За безпротиворечиво прилагане на новата Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Стара Загора и предвид обхвата на обществените отношения, които ще регулира, е необходимо с приемането й да бъде отменена и действащата към момента Наредба за извършване на търговия и услуги в община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 846 от 01.10.2002 г.; изм. и доп. с Решение № 893 от 28.11.2002 г.; изм. с Решение № 788 от 30.11.2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; доп. с Решение № 793 от 25.03.2010 г./. Мотивите ми за това са следните:

 

Наредбата за извършване на търговия и услуги в община Стара Загора урежда обществени отношения, които към настоящия момент са уредени в нормативни актове от по-висока степен, като: Закон за туризма; Закон за защита на потребителите; Търговски закон; Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

 

Обществените отношения, свързани с общите изисквания към търговските обекти, регламентирани в раздел втори „Изисквания при извършване на търговия и услуги“ са уредени в Закона за защита на потребителите и в Закона за туризма. Изискванията в чл. 13, т.1 от цитираната Наредба са уредени нормативно в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Следователно в Наредбата се повтарят норми, въведени с актове от по-висока степен.

 

В цитираните по-горе специални закони е посочен и редът за контрол и осъществяване на административно-наказателна отговорност при нарушаване на съответния закон.

 

Относно разпоредбите, отнасящи се до правилата за извършване на амбулантна търговия, регламентирани с чл.14 и сл. от Наредбата за извършване на търговия и услуги в община Стара Загора, същите са регламентирани в проекта на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Стара Загора. Това следва и от характера на амбулантната търговия и от разрешителния режим за нейното извършване.

 

Гореизложеното налага извода, че в голяма степен в Наредбата за извършване на търговия и услуги в община Стара Загора се преповтарят норми, които се съдържат в нормативни актове от по-висока степен. За тази част от Наредбата, в която се регулират отношенията за организиране на т.н. амбулантна търговия, редът е уреден с проекта на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Стара Загора.

 

На следващо място, с приемането на Закона за защита на потребителите (ЗЗП – обн.ДВ бр.99/09.12.2005г., в сила от 10.06.2006г.) законодателят е създал нова правна уредба на обществените отношения, свързани със защитата на потребителите. При действието на този закон подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на отменения Закон за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ), следва да се считат за отменени – по аргумент от §18, ал.2 от ПЗР на ЗЗП и чл.3, ал.2 от Закона за нормативните актове. При действието на ЗЗП местната (общинската) власт има само контролни и санкционни правомощия, но не и такива по установяване на правила за извършване на търговия на територията на Общината – чл.166, чл.191, ал.3, чл.233, ал.1 и 2 от ЗЗП.

 

Съгласно чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл.17, както и на други дейности, определени със закон. В чл.17 от ЗМСМА обаче търговията не е изрично посочена като обект на регулиране от общината, а същата не може да бъде отнесена към никоя от изброените в тази разпоредба дейности. Чл.21, ал.1, т.13 от ЗМСМА създава правомощие за общинският съвет да определя изискванията за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура, но от това не следва, че общинският съвет може да регулира и извършваната на територията на общината търговия (за амбулантната търговия това е следвало изрично от чл.65 от ЗЗППТ (отм.), която е дейност определена със закон по чл.20 от ЗМСМА).

 

Предвид гореизложеното, следва да се приеме, че при действието на ЗЗП (в сила от 10.06.2006 г.) Наредбата за извършване на търговия и услуги в община Стара Загора е отменена, а преди това – при действието на ЗЗППТ (отм.), същата в частта й, относно регулирането на реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Стара Загора, която не е била амбулантна, е издадена без законово основание и не следва да се прилага. В конкретния случай това означава, че към настоящия момент последната не е годна да породи права и задължения, в това число и административно-наказателна отговорност към субектите, към които е насочена.

 

Съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове, всеки Общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Предвид обстоятелството, че обществените отношения, уредени в Наредбата за извършване на търговия и услуги в община Стара Загора са уредени с актове от по-висока степен, то не следва тези отношения да се уреждат с отделна Наредба.

 

Новият проект на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Стара Загора не се нуждае от финансови и други средства, за постигане на целите Ни.

 

Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща:  [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали