Проект на Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Стара Загора в търговски дружества с общинско участие в капитала и за сключване на договори за съвместна дейност - 04/2021

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба

Проект на Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Стара Загора в търговски дружества с общинско участие в капитала и за сключване на договори за съвместна дейност

Мотиви към проекта 

1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт:
С разпоредбата на чл. 51а, ал. 4 от Закона за общинската собственост се определят правомощията на общинските съвети със своя наредба да регламентират условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, като с наредбата се регламентират образуването, преобразуването и прекратяването на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала; възлагането на управлението и контрола и съдържанието на договорите, съставът и компетенциите на органите за управление и контрол, редът за определяне на представителите на общината в органите за управление и контрол, техните права и задължения, възнаграждението и отговорността при неизпълнение на задълженията; правилата за сключване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни активи и за задължително застраховане на имуществото. Налага се съобразяване на подзаконовата нормативна уредба на дейностите по упражняване на правата на собственост на общината върху капитала на търговските дружества и управлението им с настъпилите промени в общото законодателство Досега действащия нормативен акт на общинския съвет, който регламентира същите обществени отношения несъответства по предметен обхват и съдържание с изискванията на Закона за общинската собственост в актуалната му редакция. От друга страна е необходимо да се съобрази, че с влизането в сила на Закона за публичните предприятия и правилника за неговото прилагане се приемат нови допълнителни нормативни изисквания, вкл. и към общинските търговски дружества, като спрямо тях, съответно спрямо тяхното управление се оказват приложими съответните правила за публичните предприятия. В този смисъл се налага ревизия на досегашната нормативна уредба, с оглед спазванетона  правилото за съответствие на нормативните актове с нормативните актове от по-висока степен.  

 2. Цели, които се поставят:
Целта на настоящата Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Стара Загора в търговски дружества с общинско участие в капитала и за сключване на договори за съвместна дейност е да се приеме нормативна уредба на дейността по управление на общинските търговски дружества, в рамките на предоставените със закон правомощия на общинския съвет, като при това се осигури съгласуваност на правилата със законовите изисквания за дейността.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Не са необходими допълнителни финансови средства за прилагане на изменението и допълнението на нормативния акт.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:
Прилагането на Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Стара Загора в търговски дружества с общинско участие в капитала и за сключване на договори за съвместна дейност ще осигури провеждането на дейностите по управление на общинските търговски дружества в съответствие с новоприетото законодателство в областта на управлението публичните предприятия, доколкото дейности по управлението на общинските търговски дружества също са обект на правно регулиране на специалните норми, приложими за публичните предприятия.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Проектът на Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Стара Загора в търговски дружества с общинско участие в капитала и за сключване на договори за съвместна дейност не противоречи на правото на Европейския съюз.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Стара Загора в търговски дружества с общинско участие в капитала и за сключване на договори за съвместна дейност, които могат да се изпращат в деловодството на Община Стара Загора и на следната електронна поща: [email protected] и [email protected].

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали