Проект на Наредба за рекламно - информационните елементи и рекламна дейност на територията на община Стара Загора - 03/2016

Размер на шрифта: A A A

 

Проект на Наредба за рекламно - информационните елементи и рекламна дейност на територията на община Стара Загора

Проект на Наредба 271.1 KB

Мотиви към проекта:

На територията на град Стара Загора действа Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Стара Загора. Тя урежда разпространяването на информация, редът за поставяне, администриране и премахване на средствата за външна реклама, надписи, информационно-указателни табели и съобщения и други на територията на Община Стара Загора.

 

С цитираната наредба не са уредени в пълнота изискванията за поставяне на отделните видове рекламно-информационни елементи. Това създава пречки по отношение на контрола за поставянето им от една страна, и невъзможност да бъдат премахнати- в случай,че са неправомерно поставени.

 

В този смисъл е крайно необходимо регламентирането на процедура по премахване на неправомерно поставените преместваеми обекти, така както повелява нормата на чл.56, ал.2 от ЗУТ. Липсата на такава процедура би довела до незаконосъобразност на всяко действие от страна на администрацията, насочено към премахване на непрамомерно поставен обект.

 

На следващо място и с оглед постигане на индивидуалната и генералната превенция и осигуряване на ефективност при осъществяване на контрола за спазване на изискванията за поставяне на РИЕ, е необходимо прецизиране на административно-наказателните състави, както по отношение на изпълнителните деяния, така и по отношение на санкции за извършване на административни нарушения.

 

За да се преодолеят противоречията и непълнотите в уреждането на обществените отношения възникващи по повод поставянето и премахването на ПО на територията на Община Стара Загора, е необходимо цялостно преразглеждане на действащата за рекламната и информационна дейност на територията на община Стара Загора. Това би могло да се постигне единствено чрез приемане на нова Наредба, която безпротиворечиво и цялостно да регулира обществените отношения в тази област.
Новата уредба, не се нуждае от финансови и други средства, за постигане на целите Ни.

 

Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: k.ivanova@starazagora.bg 

Горещ телефон
за сигнали