Проект на Наредба за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора - 04/2021

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора

Мотиви към проекта 

С Постановление на Министерски съвет № 420/31.12.2020 г., обн. в ДВ, бр.2 от 08.01.2021 г. са допълнени и изменени Нормативни актове на Министерски съвет измежду които Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства, приета с ПМС № 11/15.01.2013 г.
В § 2 т.9 на цитираното Постановление е изменено легалното определение за излязло от употреба моторно превозно средство, като последното добива следния вид:
1. „Излязло от употреба моторно превозно средство“ е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО, в т.ч.:
а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, за повече от три месеца от датата на прекратяване на регистрацията;
б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от три месеца от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;
в) изоставено регистрирано МПС.
Към настоящия момент, Наредбата за управление на отпадъците и опазване чистотата на територията на Община Стара Загора, в която е определен редът за третиране на Излезли от употреба МПС, също съдържа легално определение, което гласи:
Излязло от употреба МПС” е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, отговарящ на едно или повече от следните условия:
а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г.;
б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;
в) изоставено регистрирано МПС.
Видно е, че периодите за съхраняване на МПС с прекратена регистрация и МПС без заверен знак за преминат ГТП върху терени - общинска собственост са значително съкратени – от 2 години на 3 месеца.
Следва да се има предвид, че проблемът с излезлите от употреба МПС силно тревожи гражданите на Община Стара Загора, като ежедневно в общинска администрация постъпват жалби и сигнали с предмет – изоставени МПС и такива без заверка на марката на годишен технически преглед за съответният период.

Друг мотив за настоящото предложение е приетата с ПМС 267/05.12.2017 г. Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклираните строителни материали. В нея са приети разпоредби, отнасящи се до третиране на строителни отпадъци при извършване на строителни дейности. Считам че разпоредбите на Наредбата за управление на отпадъците и за опазване чистотата на Община Стара Загора следва да бъдат актуализирани за да бъдат приведени в съответствие с цитираното ПМС.

Накрая, с горепосоченото ПМС № 420/31.12.2020 г. са изменени разпоредби в Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, приета с ПМС №271/2012, като са актуализирани задълженията на ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради във връзка с организацията на събиране и третиране на получените от дейността им отпадъци.

Следва да се има предвид, че всички цитирани подзаконови нормативни актове на Министерски съвет са от по-висока степен от Наредбата за управление на отпадъците и за опазване чистотата на Община Стара Загора, като последната е необходимо да бъде приведена в съответствие.

Всички предложения за изменение и допълнение на Наредбата са в съответствие с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените, които да противоречат на нормативни актове от по-висока степен.

Проектът на Наредбата е изготвен съгласно вътрешните и законовите правила за изготвяне на нормативни актове.

Новата уредба не се нуждае от допълнителни финансови и други средства, за постигане на целите.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора, които могат да се изпращат в деловодството на Община Стара Загора и на следната електронна поща: [email protected].

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали