Проект на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Стара Загора и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба  18/01/2019 , 16:53

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

В Държавен вестник брой 86 от 18.10.2018 г. е обнародван Закона за физическото възпитание и спорта. Същият влиза в сила от 18.01.2019 г. и отменя действащия Закон за физическото възпитание и спорта.

Новият закон регламентира използването и поддържането на спортни обекти и съоръжения по начин, който да създаде условия за ефективно използване и обновяване  на съществуващите спортни бази, привличането на  инвестиции за изграждането на нови спортни бази, като се гарантира обществения интерес при предоставяне на общински спортни обекти. В тази връзка е дадена дефиниция на „спортен обект“ и са предвидени процедури за предоставяне на спортни обекти и съоръжения общинска собственост – учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок до 10 години, отдаване под наем за срок до 30 години.

С новия закон се поставят конкретни изисквания към лицата желаещи да ползват или наемат общински спортни обекти, по отношение на организационна структура и начина на осъществяване на спортна дейност.

            В новия Закон за физическото възпитание и спорт е предвидено, че със средства от бюджета на общините могат да финансират:

  • изпълнението на дейности по финансово подпомагане развитието на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в съответствие с националната програма;
  • изграждането, обновяването и управлението на спортни обекти – общинска собственост.

             Също така общините могат да подпомагат:

- спортни организации и туристически дружества, които имат седалище и дейност на територията на съответната община;

- юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, които организират и насърчават децата и младежите да се занимават с физическа активност, спорт и спортно-туристическа дейност.

Съгласно новият закон общините подпомагат приоритетно дейностите в областта на спорт за всички.

                 Основен приоритет на общините е насърчаване на физическото възпитание и спорта, и създаването на условия за системно практикуване на физически упражнения и спорт. Всяка година Община Стара Загора предоставя финансова помощ за дейността на спортните клубове и развитието на спорта за всички с цел подпомагане и популяризиране на спорта, както и организиране на масови спортни прояви сред подрастващите и жителите на общината.  Към настоящия момент, действа Наредба за критериите и условията за финансово подпомагане дейността на отделните и обединени спортни клубове приета от Общински съвет Стара Загора с решение № 383/05.03.2009 г., която не кореспондира със новоприетия Закон за физическото възпитание и спорт.

С приемането на новия Закон за физическото възпитание и спорт настъпиха значителни промени в нормативната база, като се делегират правомощия на общинските съвети да определят условията и реда за ползване на спортни обекти – общинска собственост, както и условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно–туристическата дейност на територията на общината. Въвеждат се като приоритет спортно състезателната дейност с подрастващи и стимулиране и развитие на детско-юношеския спорт. В съответствие с това финансирането от общинския бюджет следва да бъде подчинено изцяло на общинската политика и стратегия за развитието на спорта и физическото възпитание на територията на общината.

                 Законодателните  промени, които въвежда новоприетия Закон за физическото възпитание и спорт, налагат приемането на нормативна уредба, която  да определи реда за използване на спортните обекти – общинска собственост и условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.

Осигуряването на средства за финансиране на дейностите по прилагане на новата нормативна уредба, ще се осъществява със средства от бюджета на Община Стара Загора, като конкретният им размер следва да се определя ежегодно с приемането на бюджета на общината.

Проектът на Наредбата е разработен в съответствие с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените, които да му противоречат.

            Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали