Проект на Наредба за временните преместваеми съоръжения - 05/2012

Размер на шрифта: A A A


ПРОЕКТ на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на Община Стара Загора
(приета от Общински съвет с Решение № 714 от 16.05.2002 г.; изм. с Решение № 788 от 30.11.2006 г., в сила от 01.01.2007 г./


Проект на Наредба 147.68 KB


МОТИВИ към ПРОЕКТА

Поради факта, че Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане е приета през 2002 година и изменяна през 2006 г., има необходимост да бъде осъвременена и съобразена с промените в нормативната уредба на Република България към настоящия момент. Във връзка с по-ефективната работа на Общинска администрация се налага отново да бъдат направени изменения и допълнение на Наредбата. Считам, че ще бъде по-целесъобразно да бъде приета изцяло нова Наредба която да отмени сега действащата такава.

Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща [email protected]  в срок до 15 май включително.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали