Проект на правилник за дейността на общиснко предприятие "АРТ Сцена - Стара Загора"

Размер на шрифта: A A A

Проект на Правилник за дейността на общинско предприятие Арт сцена - Стара Загора"

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт:

Община Стара Загора е собственик на обекти „Културен център - Стара Загора“, актуван с АОС № 11086/14.12.2012г., Летен театър, актуван с АОС № 20694/28.09.2022г.; Драматичен театър, актуван с АОС № 07301/19.08.2008г. и Народна опера Стара Загора, актуван с АОС № 10601/20.08.2012г. Всички тези обекти са с предназначение на сгради за култура и изкуство и служат за осъществяване на функции на местната власт по осигуряване на среда и възможности за създаване и представяне на културен и творчески продукт, с фокус местната общност и гостите на града и общината.

Стопанисването и управлението на тези обекти е по-ефективно и икономически целесъобразно да бъде поставено и организирано съобразно принципите на извършване на стопанска дейност, но при съобразяване на характеристиките им на обекти – публична общинска собственост. Предназначението на сградите като сгради за култура и изкуство, предполага организирането на управлението им съобразно икономическите механизми и правила, наложени в сферата на създаване, управление и представяне на културните продукти. Това обуславя и създаването на отделно звено в структурата на общинската администрация и обособяването му като общинско предприятие „Арт сцена - Стара Загора“ за стопанисване и управление на посочените имоти, като обекти за организиране и провеждане на театрални представления и други сценични, културни, образователни, развлекателни и конгресни събития. Предприятието ще управлява и дейностите, свързани с инициираните и организирани от него нови събития и инициативи в сферата на културата– фестивали, концерти, конкурси, с цел обогатяване на  календара на културните събития  на Община Стара Загора и реализиране на приходи чрез продажба на билети. 

Структурирането на тази дейност като общинско предприятие освен, че осигурява определена степен на самостоятелност и съответно отговорност на звеното при решаване на ежедневните и оперативните задачи по изпълнение на дейността, осигурява допълнителни възможности за осъществяване на контрол върху дейността, доколкото се предвижда директорът на общинското предприятие да е със статут на второстепенен разпоредител с бюджет.

 В Закона за общинската собственост е предвидена възможност Общината да осъществява самостоятелно стопанска дейност и услуги, финансирани от общинския бюджет, чрез общински предприятия, създадени по реда на Закона за общинска собственост.

Съгласно чл.52 от ЗОС общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет. То се създава, преобразува и закрива с решение на Общинския съвет и осъществява дейността си въз основа на правилник, приет от Общинския съвет. С правилника се определят конкретно всички дейности, които ще бъдат включени в предмета на дейност, структурата, управлението, числения състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество. Общинското предприятие е на общинска бюджетна издръжка и средствата за дейността му се определят с приемане на бюджета на общината.

Предметът на дейност на предприятието е извършването на следните дейности:

1. Стопанисване и управление на общински сгради, имоти и други материални активи, предназначени за дейности в областта на културата и изкуствата - „Летен театър“ град Стара Загора, Културен център „Стара Загора“, Драматичен театър град Стара Загора и Оперен театър град Стара  Загора.

При изпълнението на тези дейности, ОП „Арт сцена – Стара Загора“ ще се съобразява с правата и задълженията на трети лица - страни по сключени договори с Община Стара Загора, чийто обект е някой от посочените по-горе общински имоти.

2. Предоставяне и използване на посочените сценични бази само по предназначение– за организиране и провеждане на театрални представления и други сценични, културни, образователни, развлекателни и конгресни събития;

3. Осъществяване изпълнението на сключените от Общината краткосрочни договори с трети лица за предоставяне за ползване на всеки от обектите или части от него, съобразно приложимите правила, установени в Наредбата за определянето и администрирането местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора.

4. Управление на дейностите, свързани с инициираните, организирани и реализирани от предприятието събития в сферата на културата - фестивали, концерти,  конкурси,  с цел обогатяване на календара на културните събития на Община Стара Загора и реализиране на приходи; 

Общинско предприятието „Арт сцена - Стара Загора“ ще осъществява дейността си въз основа на правилника, в съответствие с изискванията на Закона за общинска собственост и Закона за закрила и развитие на културата и приети от Общинския съвет Стара Загора подзаконови актове. Това налага изготвянето на проекта на Правилник.      

    

2. Цели, които се поставят:

Повишаване на качеството, ефективността и ефикасността на дейността в сферата на управление на имоти-общинска собственост, предназначени за задоволяване на културни потребности на общността, организиране и представяне на културни продукти и събития, театрални и други постановки, фестивали, концерти и др. артистични прояви.

 

3. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Резултатите, които се очакват са увеличаване на степента на самостоятелност и ефективност на процеса на управление на обектите с предназначение на сгради за култура и изкуство – собственост на Община Стара Загора.

 

4. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Съобразно новия начин на организация на дейността, която се определя като предмет на дейност на общинското предприятие и за изпълнението  на възложените функции за постигане на поставените цели, необходимите финансови средства са предвидени в бюджета на Община Стара Загора за 2024 година в съответните дейности от функция „Култура“. За финансовото осигуряване дейността на ОП не са необходими допълнителни бюджетни средства.5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на Правилник за дейността на Общинско предприятие „Арт сцена – Стара Загора“ е съобразен и не противоречи на действащото законодателство и правото на Европейския съюз.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта на Правилник за дейността на Общинско предприятие „Арт сцена – Стара Загора“, които могат да се изпращат на следната електронна поща:  [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали