Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за предоставяне на финансова помощ в полза на физически лица на територията на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Проект на Правилник  за изменение и допълнение на Правилник за предоставяне на финансова помощ в полза на физически лица на територията на Община Стара Загора

Справка по чл.26, ал. 5 от ЗНА

Мотиви към проекта 

I. Причини, които налагат приемането на нормативния акт:

Налице е необходимост от изменение и допълнение на Правилник за предоставяне на финансова помощ в полза на физически лица на територията на Община Стара Загора (приет от Общински съвет с Решение № 383 от 25.06.2020 г. ). Правилникът e нормативен документ, който урежда условията, реда и начина на предоставяне на еднократна безвъзмездна финансова помощ на нуждаещи се граждани, изпаднали в затруднено материално положение. Помощта се предоставя с решение на Общински съвет Стара Загора със средства от бюджета на община Стара Загора, които се утвърждават ежегодно при неговото приемане. 

Прилагането на разпоредбите на този правилник показа необходимост от допълване на текстовете, отнасящи се до условията, на които трябва да отговарят кандидатстващите за помощ лица. Правилникът ограничава кръга от лица, които могат да бъдат подпомогнати - само ако липсват други възможности за издръжка и подкрепа. С това се цели лицето да покаже, че е било активно по отношение възможностите за своята издръжка и доходи, ползвайки се от правата, разписани в българското законодателство, както и за да няма дублиране на подкрепата от страна на държавата и общината. Същевременно има случаи,  при които са необходими значителни финансови средства и кандидатстващият и/или семейството му са в невъзможност да ги осигурят. Затова се предлага еднократна финансова помощ, по изключение, да може да се отпуска след мотивирано становище на Постоянната комисия по социална политика към Общински съвет Стара Загора, независимо че физическото лице е подпомагано от други служби, институции или организации.

Необходимо е също така да се въведат ясни правила по отношение на задължителните документи, които кандидатстващият за помощ следва да представи със заявлението - Декларация (Приложение № 1) и Декларация (Приложение № 2). Данните, които следва да декларира кандидатстващият, са обединени в една декларация (Приложение № 2), като с това ще се прекрати попълването на няколко декларации с близко или препокриващо се на места съдържание. Разписана е процедурата, когато задължителната документация и тази, доказваща потребността от подпомагане, не бъдат представени.  

С оглед непосредствен контрол, информация и отчетност се предлага регистърът на подадените и предоставени помощи за всяка бюджетна година да се води в Звено „Организационно-техническо и административно обслужване на Общински съвет“.

II. Цели, които се поставят:

С изменението и допълнението на текстовете на правилника се цели да се постигне по-адекватна регламентация на условията и процедурата за кандидатстване, както и по-ефективно и законосъобразно разходване на публичните средства за подкрепа на граждани, намиращи се в крайно тежко финансово, здравословно, социално положение или за справяне с извънредни ситуации. Цели се да се повиши отговорността на кандидатстващото лице да обоснове потребността от финансова помощ и декларираните от него факти и обстоятелства. Да се постигне яснота по отношение на процедурата и сроковете, които кандидатстващият и комисията следва да спазват относно задължителната и приложима към заявлението документация. Цели се също така да се подобри контролът и отчетността на средствата, които се предоставят от бюджета на община Стара Загора. 

III. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Изменението и допълнението на Правилника ще позволи набирането на достатъчно информация за кандидатстващото лице и максимална обоснованост при приемане на решения за предоставяне на помощ или отказ. Очаква се да се постигне по-голяма яснота у гражданите за условията на кандидатстване.

IV. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Новата уредба не се нуждае от финансови и други средства за постигане на целите.

V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

Всички предложения съответстват с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените, които да му противоречат. 

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за предоставяне на финансова помощ в полза на физически лица на територията на Община Стара Загора, които могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали