ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Размер на шрифта: A A A

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

  1. Причини, които налагат приемането:

    С Решение № 70 от 21.12.2023 г. на Общински съвет Стара Загора бе създадена Временна комисия за актуализиране на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация по повод постъпили предложения за изменянето му и необходимостта от осъвременяването на същия с настъпилите промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, свързани с излъчването в реално време на заседанията на постоянните комисиите и заседанията на Общински съвет Стара Загора. С предлаганите промени се доразвива и работата на работните групи към постоянните комисии, с цел по-бърза и ефективна работа по конкретни възникнали казуси. В предложените промени намира място и публичния електронен регистър на питанията и отговорите към тях. Питанията и отговорите към тях се публикуват на интернет страницата на общинския съвет и към настоящия момент, но правна регламентация в нашия правилник липсваше. С настоящия правилник са изчистени и несъответствия с действащия Закон за местното самоуправление и местната администрация.

Цели, които се поставят:

      С предложените промени се цели усъвършенстване на настоящия правилник, както и подобряване на работата на Общински съвет и неговите комисии.

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новият правилник:

      Допълнителни финансови средства за прилагане на новата уредба ще са необходими по    отношение на техническо обезпечаване необходимо за заснемането и излъчването на живо в интернет страницата на общинския съвет или на общината, които биха могли да се осигурят от бюджета на Община Стара Загора.

  1. Очаквани резултати от прилагането:

Очаква се посредством предложените промени да се подобри работата и в същото време да се постигне по - широка публичност и прозрачност на  дейността на Общински съвет и неговите комисии, като търсеният резултат е да бъде предложен един по-функционален вариант на Правилника от сега действащия.

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е подзаконов нормативен акт, който е съобразен със сега действащата нормативна уредба и не противоречи на правото на Европейския съюз.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта за изменение и допълнение на наредбата, които могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали