Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 220 от 31.03.2016 г.

Размер на шрифта: A A A

Проект на Правилника120.67 KB

Мотиви:


С решение № 220 от 31.03.2016 г., Протокол № 8 от заседание, проведено на 31.03.2016 г., Общински съвет Стара Загора прие Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (Правилник).

Работата на Общински съвет Стара Загора през изминалите две години бе организирана в съответствие с разпоредбите на законодателството и действащия Правилник. В същото време прилагането на Правилника показа някои непълноти и несъвършенства, които могат да бъдат коригирани или отстранени с изменение или допълване на текстове в него. Считам, че това ще позволи в по-голяма степен да се гарантират и защитават интересите на жителите на общината, както и ще спомогне за по-голяма публичност в работата на Общинския съвет.

С предлаганите изменения и допълнения се цели:

- дейността на Общински съвет Стара Загора до края на мандата да се основава на годишни програми, включващи нормативните актове за приемане и важни въпроси от компетентността на съвета. Въвеждането на годишното планиране – практика на Общинския съвет в предишни мандати, е задължително условие и предпоставка за по-добра организация, публичност, ангажиране на широк кръг заинтересовани и ефективност в решенията на съвета;

- възстановяване правото на гражданите да внасят предложения, становища и питания, регламентирано в чл. 28, ал. 3 от Закона за местното самоуправление (ЗМСМА), което е важно условие и показател за развитието на местното самоуправление. В действащия Правилник е разписана само процедурата за изказване на граждани;

- по-големи отговорности и участие на политически представителните групи при организиране на обществени обсъждания и публични дискусии, както и възможност да се представя позицията на политически представителните групи при разискване на конкретен въпрос или при процедура за прекратяване на разискванията;

- засилване на контролната роля на Общинския съвет по отношение работата на кмета и общинската администрация при изпълнение на актовете на Общинския съвет, в т. ч. периодична отчетност на кмета за изпълнението на актовете на Общинския съвет (съгл. чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА), Програмата за управление за мандата (съгл. чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА) и изпълнението на Общия устройствен план на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, съгл. Закона за устройство на територията (чл. 127, ал. 9 от ЗУТ);

- по-голяма прозрачност и публичност на дейността на общинските съветници и на общинската администрация чрез публикуване на питанията, отправени към кмета и отговорите на тях, както и пресичане на практиката устно в зала да отговаря не ресорният заместник-кмет.

Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: n.videva@starazagora.bg

Горещ телефон
за сигнали