Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 220 от 31.03.2016 г.

Размер на шрифта: A A A

 

 

Проект на Правилника 120.67 KB

Мотиви:


С решение № 220 от 31.03.2016 г., Протокол № 8 от заседание, проведено на 31.03.2016 г., Общински съвет Стара Загора прие Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (Правилник).

Работата на Общински съвет Стара Загора през изминалите две години бе организирана в съответствие с разпоредбите на законодателството и действащия Правилник. В същото време прилагането на Правилника показа някои непълноти и несъвършенства, които могат да бъдат коригирани или отстранени с изменение или допълване на текстове в него. Считам, че това ще позволи в по-голяма степен да се гарантират и защитават интересите на жителите на общината, както и ще спомогне за по-голяма публичност в работата на Общинския съвет.

С предлаганите изменения и допълнения се цели:

- дейността на Общински съвет Стара Загора до края на мандата да се основава на годишни програми, включващи нормативните актове за приемане и важни въпроси от компетентността на съвета. Въвеждането на годишното планиране – практика на Общинския съвет в предишни мандати, е задължително условие и предпоставка за по-добра организация, публичност, ангажиране на широк кръг заинтересовани и ефективност в решенията на съвета;

- възстановяване правото на гражданите да внасят предложения, становища и питания, регламентирано в чл. 28, ал. 3 от Закона за местното самоуправление (ЗМСМА), което е важно условие и показател за развитието на местното самоуправление. В действащия Правилник е разписана само процедурата за изказване на граждани;

- по-големи отговорности и участие на политически представителните групи при организиране на обществени обсъждания и публични дискусии, както и възможност да се представя позицията на политически представителните групи при разискване на конкретен въпрос или при процедура за прекратяване на разискванията;

- засилване на контролната роля на Общинския съвет по отношение работата на кмета и общинската администрация при изпълнение на актовете на Общинския съвет, в т. ч. периодична отчетност на кмета за изпълнението на актовете на Общинския съвет (съгл. чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА), Програмата за управление за мандата (съгл. чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА) и изпълнението на Общия устройствен план на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, съгл. Закона за устройство на територията (чл. 127, ал. 9 от ЗУТ);

- по-голяма прозрачност и публичност на дейността на общинските съветници и на общинската администрация чрез публикуване на питанията, отправени към кмета и отговорите на тях, както и пресичане на практиката устно в зала да отговаря не ресорният заместник-кмет.

Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected] 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали