Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската админнистрация

Размер на шрифта: A A A

Проект на Правилника

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

Причини, които налагат промените:

Закона за местното самоуправление и местната администрация предоставя възможността българските граждани пряко да избират органите на местното самоуправление, чрез които да уреждат обществените отношения, като решават въпроси от местно значение, които са изключително важни и касаят не само общественото, икономическото и политическото развитие на община, но и имат последици върху живота на всички граждани, които живеят в нея. Действащите разпоредби на ЗМСМА дават възможност за прилагане на механизми за постигане на прозрачно местно управление чрез публичност и отчетност. Водейки се от принципа за прозрачност заложен в чл. 28, а именно, че заседанията на общинския съвет и на неговите комисии са открити и гражданите могат да присъстват на тях, както и с утвърдената парламентарна практика считаме, че е редно работата на Общинския съвет и неговите комисии да придобият по – широка публичност и достъпност. С развитието на информационните технологии през последните години би могло да се улесни правото на достъп на гражданите до дебатите в местното самоуправление, ако  заседанието на общинския съвет и неговите комисии се излъчват на живо в интернет страницата на общината.

2. Цели, които се поставят:

Целта на настоящия проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е да се осигури възможност за представяне в пълнота на информацията и прозрачността на дейността на Общински съвет и неговите комисии като се повиши достъпът до тяхната работа.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

 Допълнителни финансови средства за прилагане на новата уредба ще са необходими по отношение на техническо обезпечаване необходимо за заснемането и излъчването на живо в интернет страницата на общината, които биха могли да се осигурят от бюджета на Община Стара Загора.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Приемането на настоящия проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация ще осигури в по - широка публичност и прозрачност на  дейността на Общински съвет и неговите комисии като се повиши достъпът на гражданите до тяхната работа.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предложените промени са съобразени с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на съюзното право и не им противоречи. 

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта за изменение и допълнение на наредбата, които могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected]

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали