Проект на Правилник за изменение на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора (приет от Общински съвет с Решение № 166 от 30.03.2020 г., изм. с Решение № 904

Размер на шрифта: A A A

Проект на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

I.     Причини, които налагат приемането на нормативния акт

През 2020 г. Общински съвет Стара Загора прие Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора (Правилника), воден от разбирането, че са нужни мерки и действия както на държавата, така и на общините за овладяване на демографската криза в страната. Финансовите средства, предоставяни от община Стара Загора на родители и осиновители, цели допълнителна подкрепа за насърчаване на раждаемостта, отговорното родителство и полагането на адекватни грижи за децата.

Съгласно чл. 3, ал. 2 от Правилника Общински съвет Стара Загора следва ежегодно да определя конкретния размер на финансовата подкрепа за календарната година.

Настоящото предложение цели да се постигне облекчена процедура при определяне на размера на финансовата подкрепа и тя в по-голяма степен да отчита ръста на цените на стоки и услуги. Приемайки като база определения с Решение № 765 от 25.02.2021 г. размер на средствата, се предлага сумата автоматично да се актуализира с размера на увеличението на минималната работна заплата (МРЗ) в страната за съответния период.

През последните години размерът на минималната работна заплата се увеличава почти ежегодно. Това е продиктувано от бързо променящата се икономическа ситуация и необходимостта работната заплата да гарантира базовите потребности на работещите.

Социално-икономическата обстановка в държавата днес и в следващите годни ще бъде сложна и трудна, съпроводена с непрекъснат ръст на цените на стоки и услуги.

Предлаганото изменение ще позволи по-навременна реакция в тези динамични условия, както и ще направи размерът на финансовата подкрепа да бъде по-адекватен на потребностите на родителите/осиновителите в грижата за децата.

 

II.   Цели, които се поставят:

  • Да се постигне размер на финансова подкрепа, който отразява динамиката в социално-икономическата обстановка и позволява на родителите/ осиновителите по-адекватно да задоволяват нуждите на децата.
  • Да се облекчи процесът на определяне на размера на финансовата подкрепа.
  • Да се постигне по-голяма прозрачност и предвидимост по отношение на размера на финансовата подкрепа.

III.  Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Като се изхожда от данните за предоставената финансова подкрепа за период от една година назад (подадени общо 799 заявления, постановени откази 234, от които 89 поради проблеми с постоянния и настоящ адрес на родителите) и съобразявайки се с промените, които бяха направени в Правилника относно регистрацията по постоянен и настоящ адрес, може да се направи прогноза, че през настоящата година броят на подадените заявления ще бъде от порядъка на 700, което се равнява на приблизително 350 хил лв. С приемането на настоящото предложение ще са необходими допълнително около 40 хил лв от бюджета на общината.

IV.  Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

Подкрепа на родителите да посрещнат по-добре и по-спокойно нуждите на детето в първите месеци след неговото раждане или осиновяване.

Размерът на предоставяната финансова подкрепа да отговаря по-адекватно на усложнената социално-икономическите обстановка в страната.

V.   Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият Правилник за изменение на Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора е подзаконов нормативен акт, който е съобразен със Закона за нормативните актове и действащото българско законодателство и не противоречи на норми на правото на ЕС.

 

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта на правилника, които могат да се изпращат на електронна поща [email protected] или в деловодството на Община Стара Загора.

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали