Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Ученическо хранене" - 06/2022

Размер на шрифта: A A A

Проект на Правилник
Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Ученическо хранене“

Мотиви към проекта 

I. Причини, които налагат приемането на нормативния акт

През 2018 г. с образуване на общинско предприятие „Ученическо хранене“ бе приет Правилник за организацията и дейността на предприятието. Съгласно чл. 24 от Правилника, максималната стойност на купона за храна – обяд за ученици е в размер на 1.70 лв. От месец февруари 2020 г. цената на купона бе актуализирана на 2.10 лв. През последните две години се наблюдава непрекъснато нарастващи цени на хранителните продукти, материали, ел.енергия, горива и услуги, както и ежегодно увеличение на минималната работна заплата и ръста на средната работна заплата. Всички тези обстоятелства водят до увеличаване себестойността на един обяд с тристрепенно хранене, която себестойност за месец април 2022 г. е 4.10 лева с ДДС. Съгласно Наредба № 2 от 20.01.2021 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищните столове, основните продукти с които се приготвя храната са по БДС и браншовите стандарти. Цените на някои основни хранителни продукти, с които предприятието работи са увеличени двойно. През 2022 г. с всеки изминат месец инфлацията се покачва. За да може ОП „Ученическо хрпанене“ да покрива извършените разходите за приготвяне на храна - обяд за децата в училищните столове, купонът за храна трябва да се актуализира от 2.10 лв. на 3.00 лв. Предприятието получава от бюджета на училищата по 0.80 лв. на купон поевтиняване на храната.

След извършени строително ремонти дейности на пенсионерския клуб на ул. „Руски“ № 5 и на „Зоопарк“, отпадна необходимостта от обслужване на двата обекта от ОП „Ученическо хранене“.

II. Цели, които се поставят

Предоставяне на здравословно и безопасно хранене на учениците, чрез осигуряване на пълноценно и разнообразно тристепенно хранене съгласно нормативните изисквания.

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба

Не са необходими допълнителни финансови и други средства от бюджета на Община Стара Загора за прилагане изменението на Правилника за организацията и дейността на ОП „Ученическо хранене“. Очакваните приходи за сметка на потребителите на услугата ще са в размер на 239 х.лв. 

IV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови ако има такива

С получените приходи от новата цена на купона се дава възможност предприятието да покрива увеличената стойност на по-голяма част от производствените разходи, в резултат на повишените цени на енергоносителите /газ, ел.енергия и горива/ и хранителните продукти, както и за постигане на по-добро качество на предлаганата храна на учениците. 

V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганият Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинското предприятие „Ученически хранене“ гр.Стара Загора е подзаконов нормативен акт, който е съобразен със Закона за нормативните актове и действащото българско законодателство и не противоречи на норми на правото на Европейския съюз.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30–дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта на правилника, които могат да се изпращат на електронна поща i.kosev@stаrazagora.bg.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали