ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Размер на шрифта: A A A

Проект на Правилника

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

ЗА ПРАВИЛНИК ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (приет от Общински съвет Стара Загора с Решение № 220 от 31.03.2016 г.; изм. с Решение № 252 от 30.03.2020 г.; изм. и доп. с Решение № 328 от 28.05.2020 г.)

 

1.Причини, които налагат промените:

    С текста на чл. 67, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация общинският съвет определя реда, по който следва да бъдат подложени на гласуване предложенията, в случаите когато по един и същи въпрос, респ. по една и съща точка от дневния ред има внесени в съответния срок две отделни предложения. Няма разписани процедурни правила относно реда за гласуване случаите, когато в хода на дебатите по съответната точка от дневния ред и обсъждането по същество на предложението на вносителя е направено допълнение на предложението или предложение, алтернативно на внесеното предложение в частта относно срок, цена или други условия или модалитети, без от това да следва промяна по същество на фактическите и правни основания на предложеното от вносителя решение. Трайно установена практика в досегашната работа на общинския съвет е в случаите на наличие на допълнение на предложението, алтернативно предложение за решение по даден въпрос или друго решение относно срок, цена или други условия и модалитети, формулирано като съответно решение на постоянна комисия, на гласуване да се подлага предложението на вносителя със съответното предложение на постоянната комисия, формулирано в становище. Доколкото право на всеки общински съветник е да участва в обсъждането на включените в дневния ред на заседанието на общинския съвет предложения за решения, включително и да прави съответни предложения по време на разискванията по съответния въпрос, то липсата на безпротиворечиви процедурни правила относно реда, по който следва да бъдат поставени на гласуване предложенията на общинските съветници, направени както по време на заседанието на общинския съвет, така и при обсъжданията в постоянните комисии, на практика ограничава общинския съвет до възможността да приеме или отхвърли решението, както е предложено от вносителя. В този смисъл е необходимо да бъдат приети процедурни правила, с които да се установят условия, при които разискванията и дебатите по същество на всяко от внесените в общинския съвет предложения да е част от приемането на решенията на общинския съвет, а установената практика за гласуване на предложенията, направени със съответно решение на постоянна комисия да получи нормативна основа.

 2. Цели, които се поставят:

     Целта на проекта за допълнение на правилника е да се приемат съответни разпоредби на правилника, които да са съобразени с практиката на общинския съвет относно реда и начина на гласуване и приемане на решения в хипотезите, когато в хода на дебатите по съответната точка от дневния ред и обсъждането по същество на предложението на вносителя е направено допълнение на предложението или  предложение, алтернативно на внесеното предложение в частта относно срок, цена или други условия или модалитети, без от това да следва промяна по същество на фактическите и правни основания на предложеното от вносителя решение. Установена практика на общинския съвет е гласуването на предложения на общинските съветници, формулирани като становища на постоянните комисии да бъдат гласувани с предложението на вносителя. Няма основание да се приеме предложенията на общинските съветници по приемане и обсъждане на съответното предложение в хода на заседанието на общинския съвет да бъде гласувано по друг ред. Целта на предложеното допълнение в правилника е нормативно да се установи ясна процедура относно реда на гласуване и приемане на съответни решения на общинския съвет.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

     За прилагането на предложените промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация не се изисква допълнителен финансов ресурс.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

     Очакваните резултати след приемането Правилника за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация са осигуряване възможности за формулиране на повече алтернативи за решение и още по-активно участие на всеки от общинските съветници  работата на общинския съвет.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

    Настоящия проект на Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е създадена в съответствие с принципите на Европейската харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя.

       На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта на правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, които могат да се изпращат на следната електронна поща:  [email protected]

 

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали