ПРОЕКТ НА „ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА С ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА“

Размер на шрифта: A A A

 

ПРОЕКТ НА „ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА С ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА“

 

Приложение 1

 

Мотиви

за приемане на

 „ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА

ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА С ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ

В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА“

 

  1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт:

            Към момента няма приет нормативен акт с местно значение, чрез който да се стимулират и подкрепят деца с високи постижения на територията на Община Стара Загора. Според действащата национална „Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта“ /НУРОЗДИД/ и заложените в нея критерии немалък брой изявени деца не попадат в нейния обхват.

  1. Цели, които се поставят:

            Основни цели на този нормативен акт са да се определят условията и редът за стимулиране на деца с високи постижения в областта на науката, изкуството и спорта чрез еднократно финансово подпомагане по “Програма на Община Стара Загора за стимулиране на деца с високи постижения”. Чрез мерки за финансово подпомагане по съответната Програма и по смисъла на този Правилник да се осигурят по-широк обхват на подкрепа и допълнително насърчаване на подрастващите за постигане на високи резултати.

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на нормативния документ:

            За приемането и прилагането на този Правилник не са нужни допълнителни средства от бюджета на Община Стара Загора. Необходимите такива са определят за всяка текуща година по „Програма на Община Стара Загора за стимулиране на деца с високи постижения“, изготвена от общинска администрация.

Очаквани резултати от приемането на нормативния акт:

            4. Очакваните резултати от приемането на този нормативен акт са да бъдат определени условията и редът за стимулиране на деца с високи постижения чрез еднократно финансово подпомагане по „Програма на Община Стара Загора за стимулиране на деца с високи постижения“ и съответно постигане високи резултати и допълнителна мотивация сред подрастващите.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

            Приемането на към „Правилник за условията и реда за стимулиране на деца с високи постижения в Община Стара Загора“ е нормативен акт с местно значение, който е разработен в пълно съответствие с европейското законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

 

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта на правилника, които могат да се изпращат на електронна поща [email protected] или в деловодството на Община Стара Загора.

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали