Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества -03/2017

Размер на шрифта: A A A

Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества.

Проект на Правилник68.79 KB30/03/2017, 13:49

Мотиви към проекта

Относно: изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества /приет от Общински съвет с Решение № 459 от 21.05.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 11754 от 26.05.2011 г.; изм. и доп. – Решение № 174 от 26.04.2012 г./

В изпълнение на изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), който е в сила от 1999 год., е създаден Национален съвет по наркотични вещества (НСНВ) - органът за провеждане на националната политика срещу злоупотребата с наркотични вещества и за борба с наркотрафика. Правилникът за организацията и дейността на НСНВ определя функциите и задачите на Общинските съвети по наркотични вещества (ОбСНВ) и Превантивно-информационните центрове (ПИЦ) към тях в общините (административни центрове на области), създадени съобразно чл. 15, ал. 1 от ЗКНВП. Съгласно закона, с дейността си ОбСНВ и ПИЦ имат основна роля за изпълнението на Националната стратегия за борба с наркотиците и Плана за действие към нея. Тяхна отговорност е както разработването, осигуряването и координирането на превантивни дейности и програми за ограничаване на употребата и злоупотребата с психоактивни вещества в училищна среда и в общността, така и събирането, съхраняването и анализа на информацията, необходима за осъществяване на тази превенция.

Със свое решение № 459/21.05.2009 г. Общински съвет – Стара Загора е приел Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет по наркотични вещества към Община Стара Загора, като орган за осъществяване на националната и местната политика в областта на разпространението, употребата и злоупотребата с наркотици. Промени в Правилника на ОбСНВ са приети с решение № 1174/26.05.2011 г. и с решение № 174/26.04.2012 г.

В Националната стратегия за борба с наркотиците 2014-2018 и Плана за действие към нея е предвидено ОбСНВ и ПИЦ да осъществяват дейността си на територията на цялата област, в която са ситуирани. Във връзка с перспективата за разширяване на превантивната дейност и за пълно обхващане на област Стара Загора, задълженията, отговорностите и ангажиментите на председателя на ОбСНВ значително се увеличават, което изисква той да е на постоянна и независима позиция. Съобразно чл. 21, т.2 от Правилника за организацията и дейността на НСНВ, чл. 3 (4) от Правилника за организацията и дейността на ОбСНВ – Стара Загора, председателят на ОбСНВ ръководи и контролира дейността на ПИЦ по зависимости. Раздел II, чл. 4 (2), т.1 на Наредба № 6 от 11 април 2014 за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества регламентира условието, че ръководител на превантивна програма може да бъде лице с образователно-квалификационна степен „Магистър по психология“ с 3-годишен стаж в областта на зависимостите към наркотични вещества.

Всичко това налага необходимостта от изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества /приет от Общински съвет с Решение № 459 от 21.05.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 11754 от 26.05.2011 г.; изм. и доп. – Решение № 174 от 26.04.2012 г./

Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: pic.starazagora@abv.bg.

Горещ телефон
за сигнали