Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Размер на шрифта: A A A

 

Проект
за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

1. Чл. 18, т. 6 – отпада.
Мотиви: Противоречи на чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 30 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

2. В чл. 41 се добавя нова ал. (6) със следното съдържание:
„По време на обсъждането на проекта за общинския бюджет и при неговата актуализация предложения за прекратяване на разискванията не се допускат.”
Мотиви: Бюджетът на общината е основата, върху която се гради развитието й през годината. В тази връзка е целесъобразно и важно да се чуят всички мнения, възражения, допълнения и становища.

3. В чл. 56 се добавя нова ал. (4) със следното съдържание.
„В случай, че е постъпило предложение за прекратяване или отлагане на разискванията, същото се гласува като преди това думата се дава на още двама съветника, заявили желание за изказвания преди предложението.”
Мотиви: В сега действащия правилник този регламент липсва и обикновено предложението се гласува веднага, без да се даде възможност на заявилите преди това да изкажат мнението си. По този начин ще се избегне практиката да се прекратяват разисквания по-важни въпроси, без да се даде възможност за дискусия, което не е демократично.

4. Чл. 74, ал. (2) се изменя така:
„Кметът или ресорният заместник-кмет отговарят лично.”
Мотиви: Практиката доказа, че е нецелесъобразно на питане на общински съветник да отговаря заместник-кмет с друг ресор, тъй като същият не е достатъчно компетентен и не е в състояние да отговаря на уточняващи въпроси.

5. Чл. 74, ал. (5) добива следната редакция:
„По отговора на питането се допускат разисквания, ако отправилият питането съветник предварително е поискал това или присъстващите на заседанието пожелаят разискване.”
Мотиви: Питанията касаят актуални проблеми или въпроси от обществен интерес. Възможността за дискусия ще позволи своевременното обсъждане на проблема и предприемане на действия за решаването му.

6. В чл. 83 се добавя нова ал. (3) със следното съдържание:
„При искане на документи, свързани с обявения дневен ред за предстояща сесия, същите се предоставят от общинската администрация веднага на заявилия общински съветник.”
Мотиви: Практиката показва, че документи се отказват под предлог, че следва да се спази законния срок, който е не уточнен и това възпрепятства подготовката на съветниците.

7. Добавя се нов чл. 84 със следното съдържание:
„Председателят на Общинския съвет осигурява пълен комплект документи на хартиен носител за предстояща сесия на председателите на постоянните комисии, а при поискване и по един на група съветници.”
Мотиви: Писмен регламент в Правилника до сега липсва и приемането му в горепосочения вид е необходимо.


Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: n.videva@starazagora.bg

Горещ телефон
за сигнали