ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ И ДЕЙНОСТИ ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ НА СЪПРУЗИ И ЛИЦА, ЖИВЕЕЩИ НА СЪПРУЖЕСКИ НАЧАЛА, С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА /приет от Общински съвет с Реше

Размер на шрифта: A A A

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ И ДЕЙНОСТИ ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ НА СЪПРУЗИ И ЛИЦА, ЖИВЕЕЩИ НА СЪПРУЖЕСКИ НАЧАЛА, С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА /приет от Общински съвет с Решение № 1214 от 30.06.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 221 от 31.03.2016 г.; изм. и доп. с Решение № 1734 от 26.07.2018г./

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

1. Причини, които налагат промените:

Ниската раждаемост у нас е основен фактор за демографската криза, която поставя страната начело в редица негативни класации. На този фон изглежда все по-притеснително снижаването на възрастовата граница сред жените, които не могат да се сдобият с дете по естествен път. Високите цени на лекарствата и манипулациите и все още ниската ефективност на процедурите не позволяват на много от тях да имат свое дете. Това създава нуждата от финансова помощ за подпомагане на двойките и жените с репродуктивни проблеми.

През 2009 г. с Постановление на Министерски съвет № 25 е създаден държавен Център за асистирана репродукция, който заплаща до четири опита за инвитро процедури на двойки, отговарящи на определени критерии. Държавата финансира нуждаещите се за инвитро процедура, които отговарят на определени критерии, като покрива разходите за лекарствата и самата процедура, както и донорските инвитро програми, съпътстващи оперативни лечения – лапароскопии, операции, скъпоструващи медикаментозни процедури, изследвания. Не малка част от кандидатите обаче нямат възможност да се възползват от услугите на Центъра за асистирана репродукция по една или друга причина. Някои от тях се нуждаят от друг тип изследвания или лечение. Други кандидати не могат да се възползват от държавно финансиране, което наложи в последните години тенденция за създаване на фондове към общините.

С Решение № 1214 от 30.06.2011 г. на Общински съвет Стара Загора бе приет Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора. След задълбочен анализ на действащия правилник, преценен след работата по него, считам че е необходимо да се внесат някои поправки, както и да се прецизират текстове, касаещи условията за финансово подпомагане на процедури, свързани с асистираната репродукция. Това се налага с оглед няколко критерия:

- улесняване кандидатстването за финансово подпомагане и осигуряване на по-лесен достъп на желаещите да ползват тази помощ;

- подобряване работата на комисията с цел възможно най-точна преценка за всеки отделен случай;

- възможност да се подпомогнат самотни жени, желаещи да станат майки.

2. Цели, които се поставят:

- финансово подпомагане на лица, двойки във фактическо съжителство и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Стара Загора;

- увеличаване на възможностите за подкрепа на раждаемостта чрез увеличаване броя на процедурите по асистирана репродукция;

- улесняване кандидатстването за финансово подпомагане и осигуряване на по-лесен достъп на желаещите да ползват тази помощ;

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Средствата, предвидени за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие, се гласуват всяка календарна година с бюджета на Община Стара Загора.

Справка за 2019, 2020 и 2021 година:

  • През 2019 година има два приема на документи:

При първия прием са кандидатствали 28 двойки. Всички 28 двойки са одобрени за сумата от 2 000 лева – общо 56 000 лева.

При втория прием са кандидатствали 9 двойки. Одобрени са 7 от тях за сумата от 2 000 лева – общо 14 000 лева.

За 2019 година при приемането на бюджета са гласувани 60 000 лева. При актуализацията на бюджета са гласувани още 10 000 лева.

 

  • През 2020 година има два приема на документи:

При първия прием са кандидатствали 21 двойки. Всички 21 двойки са одобрени за сумата от 2 000 лева – общо 42 000 лева.

При втория прием са кандидатствали 5 двойки. Всички 5 двойки са одобрени за сумата от 2 000 лева – общо 10 000 лева.

За 2020 година при приемането на бюджета са гласувани 90 000 лева. От тях не са усвоени 38 000 лева.

 

  • През 2021 година има два приема на документи:

При първия прием са кандидатствали 19 двойки. Всички 19 двойки са одобрени за сумата от 2 000 лева – общо 38 000 лева.

При втория прием са кандидатствали 10 двойки. Всички 10 двойки са одобрени за сумата от 2 000 лева – общо 20 000 лева.

За 2021 година при приемането на бюджета са гласувани 90 000 лева. От тях не са усвоени 32 000 лева.

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:

 - повишаване на раждаемостта на глава от населението в Община Стара Загора;

 - осигурена подкрепа за лица, двойки във фактическо съжителство и семейства с репродуктивни проблеми;

 - подобряване на ефективността при усвояването на финансовите средства за подпомагане на лица, семейства и двойки с репродуктивни проблеми.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

  Проектът за правилник за изменение Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на лица, съпрузи и двойки живеещи на съпружески начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора не противоречи на правото на Европейския съюз.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта за изменение и допълнение на наредбата, които могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected]

 

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали