Проект на Правилник на програма "Култура" на Община Стара Загора за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата - 02/2024

Размер на шрифта: A A A

Проект на Правилник на програма "Култура" на Община Стара Загора за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата

 

Мотиви към проекта

1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт:

С Проектно предложение 42 „Развитие на културните и творчески сектори“ в Националния план за възстановяване и устойчивост се създава възможност да се стимулира процеса на децентрализация в областта на културата, чрез стимулиране на стратегически и устойчиви местни политики. Очаква се грантовата схема по Дейност 4, Програма „Ново поколение местни политики за култура“ да бъде отворена през 2024 г., което ще подкрепи прилагането на ефективни решения за финансиране на културата на местно ниво и ще разработи по-добро планиране и прогнозиране на общинските бюджети за култура.

За целта Община Стара Загора разработва Програма „Култура“, което е задължително условие, за да може да кандидатства за нейното съфинансиране на конкурсен принцип.

 Програма „Култура“ е част от Календара на културни събития на Община Стара Загора и включва събития, дейности и проекти, които Община Стара Загора възлага за изпълнение на физически, юридически лица, културни институти или други публични организации по реда и при условията на Правилника.

Проектът на Програма „Култура“ предвижда и разширяване на обхвата и дейностите на финансиране, прецизиране и подобряване на условията и реда за кандидатстване, постигане на по-добра подготовка за реализация на проектите, отваряне на нови възможности пред творците и културните организации, чрез които те да реализират идеите си.

С приемането на Правилника на Програма „Култура“ на Община Стара Загора за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата, ще се увеличи и размера на средствата, с които Община Стара Загора ще подпомага проектите за културни събития, което ще доведе до обогатяване на културния живот в града.

Предмет на Правилника също е и дейността на Комисията по оценка към Програма „Култура“, която следва да има възможност да организира три сесии през съответната година, както и да провежда извънредни сесии. Това е важно обстоятелство за бъдещото й функциониране и оптималното разпределение на финансовите средства, заложени по Националния план за възстановяване и устойчивост в сферата на културата, за които Община Стара Загора ще кандидатства.   

Финансовите параметри на Програма „Култура“ ще бъдат в рамките на  приетите от ОбС-Стара Загора средства за дейност в сферата на културата през съответната календарна година и ще се определят в решението на ОбС, с което се приема бюджета на Община Стара Загора като цяло и в частност бюджета на  Дейност 759 „Други дейности по култура”.

  Изложеното налага да бъде приет Правилник на Програма „Култура“ на Община Стара Загора за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата.

 

2. Цели, които се поставят:

- Повишаване на качеството, ефективността и ефикасността на дейността в сферата, която е предмет на уредба и гарантиране на ефикасното прилагане на новия нормативен акт.

- Увеличаване на размера на средствата, с които Община Стара Загора ще подпомага проектите за културни събития, което ще доведе до обогатяване на културния живот в града.

 

3. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Резултатите, които се очакват чрез дейностите по Програма „Култура“ са за осъществяване на по-ефективна, устойчива и отворена към гражданите политика в областта на културата и осигуряване на максимална прозрачност, публичност и контрол при разпределение на финансовите средства на Община Стара Загора.

 

4. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Проектът на предлагания Правилник се нуждае от финансови средства за постигане на поставените цели. Средствата следва да бъдат предвиждани ежегодно с приемането на годишния бюджет на Община Стара Загора.

           

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на Правилник на Програма „Култура“ на Община Стара Загора за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата е съобразен и не противоречи на действащото законодателство и правото на Европейския съюз и   Европейската харта за местно самоуправление.

С предлагания нормативен акт се предлага приемането на норми, с които се гарантират задълженията на Община Стара Загора да спазва приложимите правила относно държавните помощи при предоставянето и изразходването на публични средства.

 

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта на Наредба за провеждане на обществени консултации от Община Стара Загора, които могат да се изпращат на следната електронна поща:  [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали