Проект Модернизиране на отделението по лъчелечение към Комплексен онкологичен център Стара Загора ЕООД

Размер на шрифта: A A A
Оперативна програма „Регионално развитие" (2007-2013)

 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 "Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации"
Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие
Операция 1.1: Социална инфраструктура

 

Име на проекта: „Модернизиране на отделение по лъчелечение към „Комплексен онкологичен център – Стара Загора"

 

Общ размер на проекта: 6 770 801,40 лева
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 5 487 143,13 лева
Собствен финансов принос на Община Стара Загора: 282 312,79 лева
Допълнителен собствен принос: 33 026,10 лева

 

Продължителност на проекта: 24 месеца – от 31.01.2012 до 31.01.2014 г.

 

Специфичните цели на проекта са:
  • Създаване на подходящи условия, чрез преустройство на съществуващите болнични сгради и изграждане на нова пристройка за отделението по лъчелечение в „Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД, с оглед създаване на подходящи технически условия и възможности за диагностика и лечение;
  • Закупуване и внедряване в лечебния процес на „Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор с дозиметрична апаратура за подобряване здравния статус на населението от Областите Стара Загора, Сливен, Хасково и Кърджали.
 

Горещ телефон
за сигнали