Програми

Общинска програма по безопасност на движението по пътищата за 2024 г. и доклад по БДП за 2023 г.
Програма

Програма за прозрачност и антикорупционни мерки на Община Стара Загора 2022 – 2027 г.
Програма

Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2022 г. и Отчет за изпълнението на програма за развитие на туризма за 2021 г. - приета с Решение № 1727 от 26.05.2022 г.
Програма

Програма за управление на отпадъците на територията на Община Стара Загора 2021 - 2028 година - приета с Решение № 1419 от 16.12.2021 г.
Програма

Програма за опазване на околната среда на Община Стара Загора с период на действие 2021 - 2027 година - приета с Решение № 1418 от 16.12.2021 г.
Програма

Програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ10 и ФПЧ 2,5) и поддържане на установените норми на територията на град Стара Загора - приета с Решение № 1417 от 16.12.2021 г.
Програма
Приложение към програмата
Изпълнение през 2015 год. на мерките за подобряване на КАВ
Изпълнение през 2016 год. на мерките за подобряване на КАВ
Изпълнение през 2017 год. на мерките за подобряване на КАВ
Изпълнение през 2018 год. на мерките за подобряване на КАВ
Изпълнение през 2019 год. на мерките за подобряване на КАВ
Изпълнение през 2020 год. на мерките за подобряване на КАВ
Изпълнение през 2021 год. на мерките за подобряване на КАВ
Изпълнение през 2022 год. на мерките за подобряване на КАВ

Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2021 г. и Отчет за изпълнението на програма за развитие на туризма за 2020 г. - приета с Решение № 843 от 25.03.2021 г.
Програма

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Стара Загора - приета с Решение № 842 от 25.03.2021 г.
Програма

Протокол от преброяването на безстопанствените кучета на територията на община Стара Загора
Протокол от 15.07.2022 г.

Годишен график за залавяне на безстопанствените кучета

Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2020 г. и Отчет за изпълнението на програма за развитие на туризма за 2019 г. - приета с Решение № 182 от 30.03.2020 г.
Програма

Програма за управление и разпореждане с имоти - общ. собственост за 2017 г. - приета с Решение № 706 от 30.01.2017 г.
Програма

Програма за управление и разпореждане с имоти - общ. собственост за 2015 г. - приета с Решение № 1636 от 29.01.2015 г.
Програма

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали