Програми

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Стара Загора - приета с Решение № 842 от 25.03.2021 г.
Програма

Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2020 г. и Отчет за изпълнението на програма за развитие на туризма за 2019 г. - приета с Решение № 182 от 30.03.2020 г.
Програма

Програма за управление и разпореждане с имоти - общ. собственост за 2017 г. - приета с Решение № 706 от 30.01.2017 г.
Програма

Програма за управление и разпореждане с имоти - общ. собственост за 2015 г. - приета с Решение № 1636 от 29.01.2015 г.
Програма

Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Стара Загора 2011 - 2020 година 
Програма

Програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ10) и достигане установените норми на територията на град Стара Загора

Програма

Приложение към програмата

Изпълнение през 2015 год. на мерките за подобряване на КАВ

Изпълнение през 2016 год. на мерките за подобряване на КАВ

Изпълнение през 2017 год. на мерките за подобряване на КАВ

Изпълнение през 2018 год. на мерките за подобряване на КАВ

Изпълнение през 2019 год. на мерките за подобряване на КАВ

Изпълнение през 2020 год. на мерките за подобряване на КАВ

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали