Доставка на употребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Общински Приют за безстопанствени животни, гр. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Доставка на употребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Общински Приют за безстопанствени животни, гр. Стара Загора Решение 14/08/2019, 17:13 Обявление 14/08/2019, 17:13 Документация за участие 14/08/2019, 17:13 Техническа спецификация 14/08/2019, 17:13 Методика за оценка на офертите 14/08/2019, 17:13 Проект на договор 14/08/2019, 17:13…

Оценяване съответствието на инвестиционния проект съгласно чл.142, ал.11 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в село Загоре“ в УПИ VIIIобщ.

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Оценяване съответствието на инвестиционния проект съгласно чл.142, ал.11 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за обект:  „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в село Загоре“ в УПИ VIIIобщ., кв. 7, община…

СМР по проекти: Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара 1“ и квартал „Самара 2“ и „Изграждане на нова канализационна мрежа и реконструкция на водопроводна мрежа в кв. „Самара 1“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Строително - монтажни работи по проекти: Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара 1“ и квартал „Самара 2“, гр. Стара Загора – етапно – I етап /II подетап/  и „Изграждане на нова канализационна мрежа и реконструкция на водопроводна мрежа…

Извършване на строително-монтажни работи на обект – „СКЕЙТПАРК СТАРА ЗАГОРА“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Извършване на строително-монтажни работи на обект – „СКЕЙТПАРК СТАРА ЗАГОРА“ в УПИ VI – 7153, кв. 326 А, по плана на гр. Стара Загора Решение 02/08/2019, 16:44 Обявление 02/08/2019, 16:44 Документация за участие 02/08/2019, 16:44 Техническа спецификация 02/08/2019, 16:44 Количествено-стойностна сметка 02/08/2019, 16:44…

Изграждане на нови детски и спортни площадки, и обновяване съществуващи площадки за игра на открито в Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Изграждане на нови детски и спортни площадки, и обновяване съществуващи площадки за игра на открито в  Община Стара Загора по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изграждане на нови детски площадки и обновяване на съществуващи“ Обособена позиция № 2: „Изграждане на спортни площадки"…

СМР по проект: „Улична дъждовна канализация за отводняване на УПИ I, кв. 334а, УПИ IX-7152 и УПИ VI-7153, кв. 326а по плана на гр. Стара Загора"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Строително - монтажни работи по проект: „Улична дъждовна канализация за отводняване на УПИ I спорт, атракции, озеленяване и рекреация , кв. 334а, УПИ IX-7152 за православен храм и УПИ VI-7153 за парк, спорт, атракции, озеленяване и рекреация , кв. 326а, по улица от…

Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в село Загоре“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в село Загоре“ в УПИ VIIIобщ., кв. 7, община Стара Загора Решение 31/07/2019, 16:00 Обявление 31/07/2019, 16:00 Документация за участие 31/07/2019,…

Доставка и монтаж на кухненско оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж – Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка и монтаж на кухненско оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж – Стара Загора" Решение 26/07/2019, 12:00 Обявление 26/07/2019, 12:00 Документация за участие 26/07/2019, 12:00 Техническа спецификация 26/07/2019, 12:00 Проект на договор 26/07/2019, 12:00 Образци 26/07/2019, 12:00 espd-request  26/07/2019, 12:00   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ Дата: 28/08/2019 Час:…

Проектиране и упражняване на авторски надзор за обекти на територията на гр. Стара Загора по три обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Проектиране и упражняване на авторски надзор/ за обекти на територията на гр. Стара Загора” по три обособени позиции Обособена позиция № 1: „Проектиране и упражняване на авторски надзор/ за обект: „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект - „Благоустрояване на УПИ II- детска ясла в кв.320 /ПИ 504.4334 – по КК/, гр.Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект - „Благоустрояване на УПИ II- детска ясла в кв.320 /ПИ 504.4334 – по КК/, гр.Стара Загора" Решение 17/07/2019, 17:10 Обявление 17/07/2019, 17:10 Документация за участие 17/07/2019, 17:10 Техническа спецификация 17/07/2019, 17:10 Проект на…

Горещ телефон
за сигнали