Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала в УПИ I, кв.334а, гр. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала в УПИ I спорт, атракции, озеленяване, рекреация кв.334а, гр. Стара Загора Решение 31/12/2019, 10:54 Обявление 31/12/2019, 10:54 Документация за участие 31/12/2019, 10:54 Техническо задание 31/12/2019, 10:54 Зала спецификация 31/12/2019, 10:54 Изходни данни 31/12/2019, 10:54 Приложение № 1 31/12/2019, 10:54 Образец ЕЕДОП…

Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ на улична дъждовна канализация по ул. „Витоша“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ на улична дъждовна канализация по ул. „Витоша“ – от ул.„Кармен“ до съществуваща дъждовна канализация на ул. „Ген. Столетов“ Решение 27/12/2019, 17:30 Обявление 27/12/2019, 17:30 Документация за участие 27/12/2019, 17:30 Техническа спецификация 27/12/2019, 17:30 Техническо задание 27/12/2019, 17:30 Идейно решение…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект нова визия на „Руски пазар“ в УПИ III 8710, кв. 4515, гр. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект Нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар“ в УПИ III 8710, кв. 4515, гр. Стара Загора Решение 27/12/2019, 17:06 Обявление 27/12/2019, 17:06 Документация за участие 27/12/2019, 17:06 Техническа спецификация 27/12/2019, 17:06 Проект на договор 27/12/2019, 17:06 Образци…

Изпълнение на СМР за нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар“ в УПИ III 8710, кв. 4515, гр. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Изпълнение на СМР за нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар“ в УПИ III 8710, кв. 4515, гр. Стара Загора" Решение  27/12/2019 , 11:27 Обявление  27/12/2019 , 11:27 Документация за участие  27/12//2019 , 11:27 Техническа спецификация  27/12/2019 , 11:27 Разрешение за…

Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора" Решение  23/12/2019 , 11:17 Обявление  23/12/2019 , 11:17 Документация за участие  24/12//2019 , 15:03 Техническа спецификация  24/12/2019 , 15:03 Количествено - стойностна сметка  24/12/2019 , 15:03 Образец ЕЕДОП  24/12/2019…

Избор на изпълнител за осъществяване на мерки за информация и комуникация по време на реализиране на проект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Избор на изпълнител за осъществяване на мерки за информация и комуникация по време на реализиране на проект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора" Решение 20/12/2019, 16:10 Обявление 20/12/2019, 16:10 Документация за участие 20/12/2019, 16:10 Техническа спецификация 20/12/2019, 16:10…

Предоставяне на услуги за охрана на имуществото за нуждите на община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Предоставяне на услуги за охрана на имуществото за нуждите на община Стара Загора" Решение 20/12/2019, 15:29 Обявление 20/12/2019, 15:29 Документация за участие 20/12/2019, 15:29 Техническа спецификация 20/12/2019, 15:29 Проект на договор 20/12/2019, 15:29 Образци на документи 20/12/2019, 15:29 Образец ЕЕДОП 20/12/2019, 15:29 espd-request 20/12/2019, 15:29 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА…

Доставка и монтаж на спиркови заслони с пейки за автобусните спирки на обществения градски транспорт в гр. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка и монтаж на спиркови заслони с пейки за автобусните спирки на обществения градски транспорт в гр. Стара Загора" Решение  19/12/2019, 17:17 Обявление  19/12/2019, 17:17 Документация за участие  19/12/2019, 17:17 Г - образен заслон схема и детайл  19/12/2019, 17:17 П - образен заслон схема…

Извършване на строително-монтажни работи на обект „Обновяване на Летен Театър в парк „Митрополит Методий Кусев“, гр.Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Извършване на строително-монтажни работи на обект „Обновяване на Летен Театър в парк „Митрополит Методий Кусев“, гр.Стара Загора и опазване на парковото и градинско изкуство в околното му пространство" Решение  19/12/2019 , 17:04 Обявление  19/12/2019 , 17:04 Документация за участие  19/12/2019 , 17:04 Техническа…

Извършване на строително-монтажни работи на обект Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Станционна градина“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Извършване на строително-монтажни работи на обект „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Станционна градина“, УПИ I-5191 - за парк, кв.8 „Индустрия“, по плана на гр. Стара Загора" Решение  19/12/2019 , 16:54 Обявление  19/12/2019 , 16:54 Документация за участие  19/12/2019 , 16:54…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали