Изготвяне на комплексен доклад и упражняване на СН при изпълнение на СМР по Изграждане на СУГТ по проект "Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на проектна документация с основните изисквания към строежите във фаза „Работен проект“ и  упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи по ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ (СУГТ) ПО…

Доставка на употребяван товарен автомобил за нуждите на звено „Озеленяване и комунални дейности“ в община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Доставка на употребяван товарен автомобил за нуждите на звено „Озеленяване и комунални дейности“ в община Стара Загора Решение 14/12/2018, 14:56 Обявление 14/12/2018, 14:56 Документация за участие 14/12/2018, 14:56 Техническа спецификация 14/12/2018, 14:56 Методика за оценка на офертите 14/12/2018, 14:56 Проект на договор 14/12/2018, 14:56 Образци на…

Доставка на нов багер челен товарач за Гробищен парк

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Доставка на нов багер челен товарач за Гробищен парк“ Решение 03/12/2018, 16:47 Обявление 03/12/2018, 16:47 Документация за участие 05/12/2018, 12:20 Техническа спецификация 05/12/2018, 12:20 Методика за оценка на офертите 05/12/2018, 12:20 Проект на договор 05/12/2018, 12:20 Образци на документи 05/12/2018, 12:20 Образец ЕЕДОП  05/12/2018, 12:20 espd-request 05/12/2018, 12:20…

Доставка на употребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Общински Приют за безстопанствени животни, гр. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Доставка на употребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Общински Приют за безстопанствени животни, гр. Стара Загора“ Решение 12/11/2018, 11:55 Обявление 12/11/2018, 11:55 Документация за участие 13/11/2018, 14:55 Техническа спецификация 13/11/2018, 14:55 Методика за оценка на офертите 13/11/2018, 14:55 Проект на договор 13/11/2018, 14:55…

Изработване на инвестиционния проект (фаза работен проект) на обект: СТАРА ЗАГОРА - ГРАД НА ПОЕТИТЕ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО ОКОЛО МУЗЕЙ „ЛИТЕРАТУРНА СТАРА ЗАГОРА“ И КОНТАКТНА ЗОНА

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Изработване на инвестиционния проект (фаза работен проект) на обект: СТАРА ЗАГОРА - ГРАД НА ПОЕТИТЕ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО ОКОЛО МУЗЕЙ „ЛИТЕРАТУРНА СТАРА ЗАГОРА“  и контактна зона и осъществяване на Авторски надзор по време на извършване на СМР" Решение  01/11/2018 , 16:30    

Доставка на горива и газьол за отопление за нуждите на Община Стара Загора за срок от две години

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Доставка на горива и газьол за отопление за нуждите на Община Стара Загора за срок от две години" Решение  25/10/2018 , 17:30    

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР- ЦДГ "Зорница", Мултифункционална зала и Културен център за развитие на талантите и способните деца от Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка със следните обекти: обект 1: „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на целодневна детска градина №2 „Зорница“, УПИ III 3326-детска градина, кв. 7801 по плана на гр. Стара…

Оценяване съответствието на инвестиционния проект съгласно чл.142, ал.11 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в село Богомилово

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Оценяване съответствието на инвестиционния проект съгласно чл.142, ал.11 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за обект:  „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в село Богомилово“ в УПИ V-444, кв. 14, община…

Оценяване съответствието на инвестиционния проект съгласно чл. 142, ал. 11 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи на обект: „Преустройство, ремонт и реконструкция на сградата на ДДЛРГ „Теофано Попова“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Оценяване съответствието на инвестиционния проект съгласно чл. 142, ал. 11 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи на обект: „Преустройство, ремонт и реконструкция на сградата на ДДЛРГ „Теофано Попова“,  гр. Стара Загора в създаване на следните…

Оценяване съответствието на инвестиционния проект съгласно чл. 142, ал. 11 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи на обект: „Преустройство, ремонт и реконструкция на сградата на ДДЛРГ „Незабравка“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Оценяване съответствието на инвестиционния проект съгласно чл. 142, ал. 11 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи на обект: „Преустройство, ремонт и реконструкция на сградата на ДДЛРГ „Незабравка“, кв. „Самара“, гр. Стара Загора в създаване на…

Горещ телефон
за сигнали