Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдена междуселищна автобусна линия от общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдена междуселищна автобусна линия от общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора" Решение 25/10/2019, 16:13 Обявление 25/10/2019, 16:13 Документация за участие 25/10/2019, 16:13 Проект на договор 25/10/2019, 16:13 Образци на документи 25/10/2019, 16:13    СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА…

Доставка на компютърни конфигурации и монитори за нуждите на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка на компютърни конфигурации и монитори за нуждите на Община Стара Загора" Решение 22/10/2019, 14:11 Обявление 22/10/2019, 14:11 Документация за участие 22/10/2019, 14:11 Техническа спецификация 22/10/2019, 14:11 Проект на договор 22/10/2019, 14:11 Образци на документи 22/10/2019, 14:11 espd-request 22/10/2019, 14:11   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ…

Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ на Библиотека, с. Борилово, община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ на Библиотека, с. Борилово, община Стара Загора" Решение 17/10/2019, 17:06 Обявление 17/10/2019, 17:06 Документация за участие 17/10/2019, 17:06 Техническа спецификация 17/10/2019, 17:06 Техническо задание 17/10/2019, 17:06 Методика за комплексна оценка 17/10/2019, 17:06 Скица с виза 17/10/2019, 17:06 Проект…

Доставка, монтаж на стандартни пътни знаци за сигнализиране на пътищата на територията на Община Стара Загора за 2019 - 2022 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка, монтаж на стандартни пътни знаци за сигнализиране на пътищата на територията на Община Стара Загора за 2019 - 2022 г." Решение  14/10/2019 , 17:32 Обявление  14/10/2019 , 17:32 Документация за участие  14/10/2019 , 17:32 Образци на документи  14/10/2019 , 17:32 espd-request  14/10/2019…

Доставка на цветя и храсти за нуждите на Община Стара Загора“ по 2 обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка на цветя и храсти за нуждите на Община Стара Загора“ по 2 обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на цветен разсад за двугодишни и лятноцъфтящи цветя и луковици“ Обособена позиция №2: „Доставка на посадъчен материал – декоративни храсти" Решение  14/10/2019 , 17:22…

Изработване и доставка на рекламни и информационни материали в изпълнение на ангажиментите за информация и публичност в рамките на договор по Оперативна програма „Добро управление”

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Изработване и доставка на рекламни и информационни материали в изпълнение на ангажиментите за информация и публичност в рамките на договор  BG05SFOP001-4.004-0015-С01 / 14.03.2016г. по Оперативна програма „Добро управление”, приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ" Решение  14/10/2019 , 17:16 Обявление …

КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ - КОНЦЕПЦИЯ ЗА: ЗНАК „ЦЕНТЪР НА ВСЕЛЕНАТА“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Конкурс за проект - концепция за: Знак „Център на Вселената“ Решение 30/09/2019, 11:03 Обявление 30/09/2019, 11:03 Техническо задание 30/09/2019, 11:03 Документация за участие 30/09/2019, 11:03 Скица с виза 30/09/2019, 11:03 Извадка от проект Антична улица 30/09/2019, 11:03 Образци на документи 30/09/2019, 11:03 Номинация за жури 01/11/2019, 15:40   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА…

Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане във връзка с изпълнение на проект „Най-доброто за децата“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане във връзка с изпълнение на проект „Най-доброто за децата“ по процедура BG16RFO001-5.001 “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020" Решение  13/09/2019 , 15:46 Обявление  13/09/2019 , 15:46 Документация за участие  13/09/2019…

Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане във връзка с изпълнение на проект „Най-доброто за децата – част 2“ по четири обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане във връзка с изпълнение на проект „Най-доброто за децата – част 2“ по процедура BG16RFO001-5.001 “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ по четири обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и монтаж…

Поддържане и почистване на дъждоприемни шахти, линейни отводнители и битови площадни канализации

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Поддържане и почистване на дъждоприемни шахти, линейни отводнители и битови площадни канализации" Решение  09/09/2019 , 16:16 Обявление  09/09/2019 , 16:16 Документация за участие  09/09/2019 , 16:16 Техническа спецификация  09/09/2019 , 16:16 Методика  09/09/2019 , 16:16  Проект на договор 09/09/2019, 16:16 Образец ЕЕДОП  09/09/2019…

Горещ телефон
за сигнали