Почистване и възстановяване на замърсени терени, общинска собственост на територията на Община Стара Загора, вкл. извозване на събраните от тях количества отпадъци до инсталации за обезвреждане или оползотворяване

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Почистване и възстановяване на замърсени терени, общинска собственост на територията на Община Стара Загора, вкл. извозване на събраните от тях количества отпадъци до инсталации за обезвреждане или оползотворяване" Решение  11/02/2019 , 15:53 Обявление  11/02/2019 , 15:53 Документация за участие 13/02/2019, 15:54 Техническа спецификация 13/02/2019, 15:54…

Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на Община Стара Загора, включващо сепариране и транспортиране на редуцираното количество битови отпадъци за депониране

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на Община Стара Загора, включващо сепариране и транспортиране на редуцираното количество битови отпадъци за депониране" Решение  07/02/2019 , 14:07 Обявление  07/02/2019 , 14:07 Документация за участие  07/02/2019 , 14:07 Техническа спецификация  07/02/2019 ,…

КОНКУРС ЗНАК „ЦЕНТЪР НА ВСЕЛЕНАТА“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „КОНКУРС ЗНАК „ЦЕНТЪР НА ВСЕЛЕНАТА““ Решение  18/01/2019, 16:17 Обявление  18/01/2019, 16:17 Скица с виза  18/01/2019, 16:17 ЕЕДОП  18/01/2019, 16:17 Техническо задание  18/01/2019, 16:17 Извадка от проект Антична улица  18/01/2019, 16:17 Образци на документи  18/01/2019, 16:17 espd-request  18/01/2019, 16:17   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОЕКТИ Дата: 12/04/2019 Час: 17:30  

Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане във връзка с изпълнение на проект „Най-доброто за децата“ по процедура BG16RFO001-5.001 “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ по пет ОП

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане във връзка с изпълнение на проект „Най-доброто за децата“ по процедура BG16RFO001-5.001 “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“  по пет обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на техническо…

Доставка на 2 броя комунална машина с прикачен инвентар за нуждите на звено „Озеленяване ни комунални дейности“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Доставка на 2 броя комунална машина с прикачен инвентар за нуждите на звено „Озеленяване ни комунални дейности“ в Община Стара Загора“ Решение  17/01/2019, 16:30 Обявление  17/01/2019, 16:30 Документация за участие  17/01/2019, 16:30 Техническа спецификация  17/01/2019, 16:30 Проект на договор  17/01/2019, 16:30 Образци на документи  17/01/2019, 16:30 Образец на…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: Преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуващи сгради в сгради за социални жилища

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи на обект: Преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуващи сгради с идентификатори 68850.502.342.1 и 68850.502.342.2, в сгради за социални жилища,  УПИ XX-3910, кв. 527a по плана на гр. Стара…

Подобряване проводимостта на реки, дерета и съоръжения за отводняване в населените места на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Подобряване проводимостта на реки, дерета и съоръжения за отводняване в населените места на Община Стара Загора по осем обособени позиции Обособена позиция № 1: "Подобряване проводимостта на реки, дерета и съоръжения за отводняване в с. Сулица" Обособена позиция № 2: "Подобряване проводимостта на…

Изготвяне на комплексен доклад и упражняване на СН при изпълнение на СМР по Изграждане на СУГТ по проект "Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на проектна документация с основните изисквания към строежите във фаза „Работен проект“ и  упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи по ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ (СУГТ) ПО…

Доставка на употребяван товарен автомобил за нуждите на звено „Озеленяване и комунални дейности“ в община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Доставка на употребяван товарен автомобил за нуждите на звено „Озеленяване и комунални дейности“ в община Стара Загора Решение 14/12/2018, 14:56 Обявление 14/12/2018, 14:56 Документация за участие 14/12/2018, 14:56 Техническа спецификация 14/12/2018, 14:56 Методика за оценка на офертите 14/12/2018, 14:56 Проект на договор 14/12/2018, 14:56 Образци на…

Изработване на инвестиционния проект на обект: НОВА ВИЗИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „РУСКИ ПАЗАР“ И РАЗШИРЕНИЕ НА УЛ. „КАП. ПЕТКО ВОЙВОДА“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Изработване на инвестиционния проект (фаза работен проект) на обект: НОВА ВИЗИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „РУСКИ ПАЗАР“ И РАЗШИРЕНИЕ НА УЛ. „КАП. ПЕТКО ВОЙВОДА“ и осъществяване на Авторски надзор по време на извършване на СМР“ Решение 13/12/2018, 17:20 Протокол 07/01/2019, 16:53 Доклад по…

Горещ телефон
за сигнали