Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в село Загоре“

Размер на шрифта: A A A
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в село Загоре“ в УПИ VIIIобщ., кв. 7, община Стара Загора

Решение 31/07/2019, 16:00

Обявление 31/07/2019, 16:00

Документация за участие 31/07/2019, 16:00

Методика за комплексна оценка 31/07/2019, 16:00

Техническа спецификация 31/07/2019, 16:00

Техническо задание 31/07/2019, 16:00

Изходни данни за проектиране 31/07/2019, 16:00

Виза за проектиране 31/07/2019, 16:00

Акт за общинска собственост 31/07/2019, 16:00

Проект на договор 31/07/2019, 16:00

Образци 31/07/2019, 16:00

Образец ЕЕДОП 31/07/2019, 16:00

espd-request  31/07/2019, 16:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 20/08/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 21/08/2019
Час: 11:00


Съобщение за отваряне на ценови оферти  22/08/2019 , 16:05

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 05/09/2019, 12:08

Протокол за разглеждане на техническите предложения 05/09/2019, 12:08

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 05/09/2019, 12:08

Решение за избор на изпълнител 05/09/2019, 12:08

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали