Извършване на строителни и монтажни работи за обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗООПАРК ГР.СТАРА ЗАГОРА"

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

„Извършване на строителни и монтажни работи за обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗООПАРК ГР.СТАРА ЗАГОРА”


Решение  07/05/2019 , 16:12

Обявление  07/05/2019 , 16:12

Документация за участие  07/05/2019 , 16:12

Техническа спецификация  07/05/2019 , 16:12

Проект  07/05/2019 , 16:12

Проект - външна канализация  07/05/2019 , 16:12

Количествено - стойностна сметка  07/05/2019 , 16:12

Образци на документи  07/05/2019 , 16:12

Образец ЕЕДОП  07/05/2019 , 16:12

espd-request  07/05/2019 , 16:12

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 07/06/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 10/06/2019
Час: 11:00


Решение за одобряване на обявление за изменение 06/06/2019, 11:15

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 24/06/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 25/06/2019
Час: 11:00


С настоящото Ви уведомявам за следното:

С решение № 10-00-1101/21.06.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора са променени: Срокът за получаване на оферти за участие вместо до 24.06.2019 г., 17:30 ч. до 01.07.2019 г., 17:30 ч. и условията за отваряне на офертите за участие вместо 25.06.2019 г., 11:00 ч. – 02.07.2019 г., 11:00 ч. на основание чл. 100, ал. 7, т. 2 от ЗОП.

Горепосоченото решение ще бъде публикувано в Профила на купувача след публикуването му в Агенция по обществени поръчки.

Решение за одобряване на обявление за изменение 24/06/2019, 15:45

НОВ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 01/07/2019
Час: 17:30

НОВИ УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 02/07/2019
Час: 11:00


Разяснение по процедурата 21/05/2019, 15:35

Разяснение по процедурата 23/05/2019, 15:11

Разяснение по процедурата 29/05/2019, 12:02

Разяснение по процедурата 31/05/2019, 15:47

Разяснение по процедурата  04/06/2019 , 17:20

Количествено - стойностна сметка - отстранени технически грешки  04/06/2019 , 17:23

Разяснение по процедурата 24/06/2019, 17:15


Съобщение за отваряне на ценови предложения 30/07/2019, 16:25

Доклад 08/08/2019 , 16:11

Протокол 1 08/08/2019 , 16:11

Протокол 2 08/08/2019 , 16:11

Протокол 3 08/08/2019 , 16:11

Решение № 10-00-1599  08/08/2019 , 16:11


Договор № 1980  17/10/2019 , 11:50

Приложение - ценово предложение 1 част  17/10/2019 , 11:50

Приложение - ценово предложение 2 част  17/10/2019 , 11:50

Приложение - техническо предложение 1 част  17/10/2019 , 11:50

Приложение - техническо предложение 2 част  17/10/2019 , 11:50

Линеен календарен график за изпълнение на дейностите 1 част  17/10/2019 , 11:50

Линеен календарен график за изпълнение на дейностите 2 част  17/10/2019 , 11:50

 

 

Горещ телефон
за сигнали