Извършване на строително-монтажни работи на обект Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Станционна градина“

Размер на шрифта: A A A
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

"Извършване на строително-монтажни работи на обект „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Станционна градина“, УПИ I-5191 - за парк, кв.8 „Индустрия“, по плана на гр. Стара Загора"


Решение  19/12/2019 , 16:54

Обявление  19/12/2019 , 16:54

Документация за участие  19/12/2019 , 16:54

Технически спецификации  19/12/2019 , 16:54

Образци на документи  19/12/2019 , 16:54

Образец ЕЕДОП  19/12/2019 , 16:54

Проект  19/12/2019 , 16:54

Количествено - стойностна сметка  19/12/2019 , 16:54

espd-request  19/12/2019 , 16:54

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 30/01/2020
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 31/01/2020
Час: 11:00


Разяснение по процедурата 13/01/2020, 16:05

Разяснение по процедурата 23/01/2020, 16:25


Съобщение за отваряне на ценови предложения 05/03/2020, 14:33


Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 16/03/2020, 16:09

Протокол за разглеждане на техническите предложения 16/03/2020, 16:09

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 16/03/2020, 16:09

Решение за избор на изпълнител 16/03/2020, 16:09


Договор 24/07/2020, 16:58

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали