Извършване на строително-монтажни работи на обект Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Станционна градина“

Размер на шрифта: A A A
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

"Извършване на строително-монтажни работи на обект „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Станционна градина“, УПИ I-5191 - за парк, кв.8 „Индустрия“, по плана на гр. Стара Загора"


Решение  19/12/2019 , 16:54

Обявление  19/12/2019 , 16:54

Документация за участие  19/12/2019 , 16:54

Технически спецификации  19/12/2019 , 16:54

Образци на документи  19/12/2019 , 16:54

Образец ЕЕДОП  19/12/2019 , 16:54

Проект  19/12/2019 , 16:54

Количествено - стойностна сметка  19/12/2019 , 16:54

espd-request  19/12/2019 , 16:54

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 30/01/2020
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 31/01/2020
Час: 11:00


Разяснение по процедурата 13/01/2020, 16:05

Разяснение по процедурата 23/01/2020, 16:25


Съобщение за отваряне на ценови предложения 05/03/2020, 14:33


Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 16/03/2020, 16:09

Протокол за разглеждане на техническите предложения 16/03/2020, 16:09

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 16/03/2020, 16:09

Решение за избор на изпълнител 16/03/2020, 16:09


Договор 24/07/2020, 16:58

Горещ телефон
за сигнали