Строително - монтажни работи по проект: „Улична дъждовна канализация за отводняване"

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

„Строително - монтажни работи по проект: „Улична дъждовна канализация за отводняване на УПИ I спорт, атракции, озеленяване и рекреация , кв. 334а, УПИ IX-7152 за православен храм и УПИ VI-7153 за парк, спорт, атракции, озеленяване и рекреация, кв. 326а, по улица от О.Т.4694 до О.Т.4672 и от О.Т.4672 до О.Т.4674 по плана на гр. Стара Загора”


Решение 25/03/2019, 14:12

Обявление 25/03/2019, 14:12

Документация за участие  26/03/2019 , 16:21

Техническа спецификация  26/03/2019 , 16:21

Разрешение за строеж  26/03/2019 , 16:21

Количествено - стойностна сметка  26/03/2019 , 16:21

Образец ЕЕДОП  26/03/2019 , 16:21

Образци на документи  26/03/2019 , 16:21

Проект  26/03/2019 , 16:21

espd-request  26/03/2019 , 16:21

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 02/05/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 03/05/2019
Час: 11:00


Решение за удължаване на срокове  07/05/2019 , 17:11

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 20/05/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 21/05/2019
Час: 11:00


Съобщение за отваряне на ценови оферти  14/06/2019 , 15:12

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 15/07/2019, 16:39

Протокол за разглеждане на техническите предложения 15/07/2019, 16:39

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 15/07/2019, 16:39

Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП 15/07/2019, 16:39

Решение за прекратяване на процедурата  15/07/2019 , 16:39

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали