Оценяване съответствието на инвестиционния проект съгласно чл.142, ал.11 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в село Загоре“ в УПИ VIIIобщ.

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

Оценяване съответствието на инвестиционния проект съгласно чл.142, ал.11 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за обект:  „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в село Загоре“ в УПИ VIIIобщ., кв. 7, община Стара Загора


Решение  08/08/2019 , 17:05

Обявление 08/08/2019 , 17:05

Документация за участие 08/08/2019 , 17:05

Техническа спецификация 08/08/2019 , 17:05

Образци на документи 08/08/2019 , 17:05

Проект на договор 08/08/2019 , 17:05

espd-request  08/08/2019 , 17:05

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Дата: 28/08/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 29/08/2019
Час: 14:00


Съобщение за отваряне на ценови предложения 19/09/2019, 14:15

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 08/10/2019, 17:15

Протокол за разглеждане на техническите предложения 08/10/2019, 17:15

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 08/10/2019, 17:15

Протокол за класиране на участниците 08/10/2019, 17:15

Решение за избор на изпълнител 08/10/2019, 17:15

Горещ телефон
за сигнали