Процедури по ЗОП след 15 април 2016


Избор на консултант по ЗУТ за осъществяване на строителен надзор по време на закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Избор на консултант по ЗУТ за осъществяване на строителен надзор по време на закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора" Решение  18/12/2019 , 17:24 Обявление  18/12/2019 , 17:24 Документация за участие  18/12/2019 , 17:24 Техническа спецификация …

Публичност и визуализация на проект: "Обновяване на Летен Театър в парк „Митрополит Методий Кусев“, гр. Стара Загора"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Публичност и визуализация на проект: „Обновяване на Летен Театър в парк „Митрополит Методий Кусев“, гр. Стара Загора и опазване на парковото и градинско изкуство в околното му пространство" Решение 18/12/2019, 17:20 Обявление 18/12/2019, 17:20 Документация за участие 18/12/2019, 17:20 Техническа спецификация 18/12/2019, 17:20 Единен наръчник 18/12/2019, 17:20…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Обновяване на Летен Театър в парк „Митрополит Методий Кусев“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Обновяване на Летен Театър в парк „Митрополит Методий Кусев“, гр.Стара Загора и опазване на парковото и градинско изкуство в околното му пространство” Решение 18/12/2019, 17:18 Обявление 18/12/2019, 17:18 Документация за участие 18/12/2019, 17:18 Техническа…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Станционна градина“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Станционна градина“, УПИ I-5191 - за парк, кв.8 „Индустрия“, по плана на гр. Стара Загора Решение 18/12/2019, 17:15 Обявление 18/12/2019, 17:15 Документация за участие 18/12/2019, 17:15…

Публичност и визуализация на проект: „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на Станционната градина в град Стара Загора"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Публичност и визуализация на проект: „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на Станционната градина в град Стара Загора" Решение 16/12/2019, 17:27 Обявление 16/12/2019, 17:27 Документация за участие 16/12/2019, 17:27 Техническа спецификация 16/12/2019, 17:27 Единен наръчник 16/12/2019, 17:27 Проект на договор 16/12/2019, 17:27 Образци на документи 16/12/2019, 17:27 espd-request 16/12/2019,…

Външна техническа помощ във връзка с изпълнението на проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Външна техническа помощ във връзка с изпълнението на проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора" Решение 16/12/2019, 16:16 Обявление 16/12/2019, 16:16 Документация за участие  17/12/2019 , 10:52 Техническа спецификация  17/12/2019 , 10:52 Образец на договор  17/12/2019 , 10:52…

СМР по проект: „Улична дъждовна канализация за отводняване на УПИ I спорт, атракции, озеленяване и рекреация , кв. 334а, УПИ IX-7152 за православен храм и УПИ VI-7153 за парк, спорт, атракции, озеленяване и рекреация"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Строително - монтажни работи по проект: „Улична дъждовна канализация за отводняване на УПИ I спорт, атракции, озеленяване и рекреация , кв. 334а, УПИ IX-7152 за православен храм и УПИ VI-7153 за парк, спорт, атракции, озеленяване и рекреация , кв. 326а, по улица от…

Изработване и доставка на материали в изпълнение на ангажиментите за информация и комуникация в рамките на проект: BG16M1OP002-5.004-0002 „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Изработване и доставка на материали в изпълнение на ангажиментите за информация и комуникация в рамките на проект: „BG16M1OP002-5.004-0002 „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” Решение 13/12/2019, 17:26 Обявление 13/12/2019, 17:26…

Изпълнение на СМР за „Приют за безстопанствени кучета – Етапно“ в ПИ 48765.20.23 по КККР, местност „Гюрджийски път“, с. Могила- Етап II-1

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Изпълнение на СМР за „Приют за безстопанствени кучета – Етапно“ в ПИ 48765.20.23 по КККР, местност „Гюрджийски път“, с. Могила- Етап II-1" Решение  13/12/2019, 17:23 Обявление  13/12/2019, 17:23 Документация за участие 13/12/2019, 17:23 Техническа спецификация  13/12/2019, 17:23 Проект на договор  13/12/2019, 17:23 Образци…

Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно изпълнение на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СТАРОТО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА“

Срок за получаване на офертите: 05.12.2019 г. Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно изпълнение на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СТАРОТО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА“ във връзка с инвестиционния интерес на община Стара Загора за кандидатстване с…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали