Избор на консултант по ЗУТ за осъществяване на строителен надзор по време на закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Избор на консултант по ЗУТ за осъществяване на строителен надзор по време на закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора" Решение  18/12/2019 , 17:24 Обявление  18/12/2019 , 17:24 Документация за участие  18/12/2019 , 17:24 Техническа спецификация …

Публичност и визуализация на проект: "Обновяване на Летен Театър в парк „Митрополит Методий Кусев“, гр. Стара Загора"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Публичност и визуализация на проект: „Обновяване на Летен Театър в парк „Митрополит Методий Кусев“, гр. Стара Загора и опазване на парковото и градинско изкуство в околното му пространство" Решение 18/12/2019, 17:20 Обявление 18/12/2019, 17:20 Документация за участие 18/12/2019, 17:20 Техническа спецификация 18/12/2019, 17:20 Единен наръчник 18/12/2019, 17:20…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Обновяване на Летен Театър в парк „Митрополит Методий Кусев“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Обновяване на Летен Театър в парк „Митрополит Методий Кусев“, гр.Стара Загора и опазване на парковото и градинско изкуство в околното му пространство” Решение 18/12/2019, 17:18 Обявление 18/12/2019, 17:18 Документация за участие 18/12/2019, 17:18 Техническа…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Станционна градина“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Станционна градина“, УПИ I-5191 - за парк, кв.8 „Индустрия“, по плана на гр. Стара Загора Решение 18/12/2019, 17:15 Обявление 18/12/2019, 17:15 Документация за участие 18/12/2019, 17:15…

Публичност и визуализация на проект: „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на Станционната градина в град Стара Загора"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Публичност и визуализация на проект: „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на Станционната градина в град Стара Загора" Решение 16/12/2019, 17:27 Обявление 16/12/2019, 17:27 Документация за участие 16/12/2019, 17:27 Техническа спецификация 16/12/2019, 17:27 Единен наръчник 16/12/2019, 17:27 Проект на договор 16/12/2019, 17:27 Образци на документи 16/12/2019, 17:27 espd-request 16/12/2019,…

Външна техническа помощ във връзка с изпълнението на проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Външна техническа помощ във връзка с изпълнението на проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора" Решение 16/12/2019, 16:16 Обявление 16/12/2019, 16:16 Документация за участие  17/12/2019 , 10:52 Техническа спецификация  17/12/2019 , 10:52 Образец на договор  17/12/2019 , 10:52…

СМР по проект: „Улична дъждовна канализация за отводняване на УПИ I спорт, атракции, озеленяване и рекреация , кв. 334а, УПИ IX-7152 за православен храм и УПИ VI-7153 за парк, спорт, атракции, озеленяване и рекреация"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Строително - монтажни работи по проект: „Улична дъждовна канализация за отводняване на УПИ I спорт, атракции, озеленяване и рекреация , кв. 334а, УПИ IX-7152 за православен храм и УПИ VI-7153 за парк, спорт, атракции, озеленяване и рекреация , кв. 326а, по улица от…

Изработване и доставка на материали в изпълнение на ангажиментите за информация и комуникация в рамките на проект: BG16M1OP002-5.004-0002 „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Изработване и доставка на материали в изпълнение на ангажиментите за информация и комуникация в рамките на проект: „BG16M1OP002-5.004-0002 „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” Решение 13/12/2019, 17:26 Обявление 13/12/2019, 17:26…

Изпълнение на СМР за „Приют за безстопанствени кучета – Етапно“ в ПИ 48765.20.23 по КККР, местност „Гюрджийски път“, с. Могила- Етап II-1

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Изпълнение на СМР за „Приют за безстопанствени кучета – Етапно“ в ПИ 48765.20.23 по КККР, местност „Гюрджийски път“, с. Могила- Етап II-1" Решение  13/12/2019, 17:23 Обявление  13/12/2019, 17:23 Документация за участие 13/12/2019, 17:23 Техническа спецификация  13/12/2019, 17:23 Проект на договор  13/12/2019, 17:23 Образци…

Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно изпълнение на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СТАРОТО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА“

Срок за получаване на офертите: 05.12.2019 г. Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно изпълнение на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СТАРОТО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА“ във връзка с инвестиционния интерес на община Стара Загора за кандидатстване с…

Горещ телефон
за сигнали