Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи по проект: Изграждане на достъпна среда в XI ОУ „Николай Лилиев” в УПИ Iучилище, кв. 517, „Три чучура – юг“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи по проект: "Изграждане на достъпна среда в XI ОУ „Николай Лилиев” в УПИ Iучилище, кв. 517, „Три чучура – юг“, гр. Стара Загора" Решение  11/09/2018, 15:00 Обявление 11/09/2018, 15:00 Документация за участие 11/09/2018, 15:00…

Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора" Решение  03/09/2018 , 17:31 Обявление  03/09/2018 , 17:31 Документация за участие  03/09/2018 , 17:31 Проект на договор  03/09/2018 , 17:31 Образци на документи  03/09/2018 ,…

Изготвяне на Генерален план за организация на движението на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Изготвяне на Генерален план за организация на движението на Община Стара Загора" Решение  03/09/2018 , 17:21 Обявление  03/09/2018 , 17:21 Документация за участие  03/09/2018 , 17:21 Техническа спецификация  03/09/2018 , 17:21 Проект на договор  03/09/2018 , 17:21 Образци на документи  03/09/2018 , 17:21 Изходни данни  03/09/2018…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: MУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА /реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на Областна администрация

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на  строителни и монтажни работи за обект: MУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА /реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на Областна администрация/ в УПИ II профсъюзен дом от кв.5 по плана на гр.Стара Загора,  ПИ с идентификатор…

Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на проектна документация с основните изисквания към строежите на IX ОУ Веселин Ханчев

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на проектна документация с основните изисквания към строежите във фаза „Работен проект“ и  упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на…

Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на проектна документация с основните изисквания към строежите на СУ Иван Вазов

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на проектна документация с основните изисквания към строежите във фаза „Работен проект“ и  упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на…

Извършване на строителни и монтажни работи за обект: MУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА /реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на Областна администрация/ с административен адрес: бул.“Цар Симеон Велики“ №108“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  Извършване на строителни и монтажни работи за обект: MУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА /реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на Областна администрация/ в УПИ II профсъюзен дом от кв.5 по плана на гр.Стара Загора,  ПИ с идентификатор 68850.516.15 по кадастрална карта, с…

Строително - монтажни работи по проекти: Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара 1“ и квартал „Самара 2“, гр. Стара Загора – етапно – I етап /I подетап/

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Строително - монтажни работи по проекти: Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара 1“ и квартал „Самара 2“, гр. Стара Загора – етапно – I етап /I подетап/" Решение  17/08/2018,  15:20  Обявление  17/08/2018,  15:20  Документация за участие  17/08/2018,  15:20  Техническа спецификация  17/08/2018, …

Публичност и визуализация на проект „Най-доброто за децата-част 2“ по процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма “Региони в растеж”2014-2020

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Публичност и визуализация на проект „Най-доброто за децата-част 2“ по процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма “Региони в  растеж”2014-2020" Решение  09/08/2018 , 14:51 Обявление  09/08/2018 , 14:51 Документация за участие  09/08/2018 , 14:51 Техническа спецификация  09/08/2018 ,…

Горещ телефон
за сигнали