Оценяване съответствието на инвестиционния проект съгласно чл.142, ал.11 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в УПИ III-251, кв. 15 „Зора“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Оценяване съответствието на инвестиционния проект съгласно чл.142, ал.11 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за обект:  „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в УПИ III-251, кв. 15 „Зора“, по плана на…

Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите от Областната и Републиканската транспортни схеми от квотата на Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите от Областната и Републиканската транспортни схеми от квотата на Стара Загора" Решение 25/10/2018, 15:55 Обявление 25/10/2018, 15:55 Документация за участие 25/10/2018, 15:55 Техническа спецификация 25/10/2018, 15:55 Образци на документи 25/10/2018, 15:55 Проект на договор 25/10/2018, 15:55 espd-request  25/10/2018, 15:55 СРОК ЗА…

Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от общинската транспортна схема

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Възлагане на обществен превоз на пътници по  утвърдени междуселищни автобусни линии от общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора" Решение  25/10/2018, 15:45 Обявление 25/10/2018, 15:45 Документация за участие 25/10/2018, 15:45 Проект на договор 25/10/2018, 15:45 Образци на документи 25/10/2018, 15:45 espd-request 25/10/2018, 15:45 Съобщение за отваряне на…

Извършване на СМР за обект: Преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуващи сгради в сгради за социални жилища

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Извършване на строителни и монтажни работи за обект: Преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуващи сгради с идентификатори 68850.502.342.1 и 68850.502.342.2, в сгради за социални жилища,  УПИ XX-3910, кв. 527a по плана на гр. Стара Загора, ул. „Мусала“ №26" Решение 25/10/2018,…

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ИМОТИ ОТ КАДАСТРАЛНИ РАЙОНИ 210, 211, 212, 213 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СТАРА ЗАГОРА, ЗАПАДНО ОТ КВ. „ТРИ ЧУЧУРА - ЮГ“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Градоустройствена концепция и изработване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на имоти от кадастрални райони 210, 211, 212, 213 в землището на гр.Стара Загора, западно от кв."Три чучура - юг"  Решение 15/10/2018, 13:52 Обявление 15/10/2018, 13:52  Техническо задание 15/10/2018, 13:52 …

Извършване на строително-монтажни работи на обект - „Авариен текущ ремонт на покрива на промишлена сграда /гаражи/ с идентификатор 68850.513.564.3 в УПИ VII-общински, кв.133 по плана на гр.Стара Загора“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  Извършване на строително-монтажни работи на обект - „Авариен текущ ремонт на покрива на промишлена сграда /гаражи/ с идентификатор 68850.513.564.3 в УПИ VII-общински, кв.133 по плана на гр.Стара Загора" Решение  04/10/2018, 12:12 Обявление 04/10/2018, 12:12 Документация за участие 04/10/2018, 12:12 Техническа спецификация 04/10/2018, 12:12 Количествено-стойностна сметка 04/10/2018, 12:12…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на 2 обекта

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи на: Обект 1: „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара 1“ и квартал „Самара 2“, гр. Стара Загора – етапно – I етап  /I подетап/ Обект 2:  „Реконструкция…

Изместване на оптичен кабел и тръбна мрежа по бул. „Славянски“, собственост на „А1 България“ ЕАД

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Изместване на оптичен кабел и тръбна мрежа по бул. „Славянски“, собственост на „А1 България“ ЕАД" Решение  19/09/2018, 17:09

Инженеринг за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в УПИ III-251, кв. 15 „Зора“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в УПИ III-251, кв. 15 „Зора“, по плана на гр. Стара Загора, община Стара Загора" Решение  17/09/2018 , 16:06 Обявление  17/09/2018 ,…

Горещ телефон
за сигнали