Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти, обследвания за енергийна ефективност на 9 многофамилни жилищни сгради

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти, обследвания за енергийна ефективност на 9 многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнение на Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност…

Оценка за съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Княз Александър Батенберг“ №51, вх. Б

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Оценка за съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Княз…

Осъществяване на техническа поддръжка на внедрената в община Стара Загора интегрирана информационна система за управление на община – ИМЕОН

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ   "Осъществяване на техническа поддръжка на внедрената в община Стара Загора интегрирана информационна система за управление на община – ИМЕОН, за функционалностите „Местни данъци…

Открит конкурс за идеен проект за: „Стара Загора – град на поетите. Благоустрояване на пространството около музей „Литературна Стара Загора“ и контактна зона"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА: „Стара Загора – град на поетите. Благоустрояване на пространството около музей „Литературна Стара Загора“ и контактна зона" СРОК…

Предоставяне на услуги по охрана на имоти за нуждите на община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Предоставяне на услуги по охрана на имоти за нуждите на община Стара Загора"   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 02/01/2018Час: 17:30УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА…

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка с 2 (два) обекта

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка със следните обекти:обект 1: “Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за…

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка със следния обект: “Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на СУ „Железник” в УПИ I-училище, кв.644в,гр. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ    "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка със следния обект: “Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност…

Доставка и монтаж на оборудване за Детски ясли, Детска кухня и Заведения за социални услуги

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка и монтаж на оборудване за Детски ясли, Детска кухня и Заведения за социални услуги" СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 03/01/2018Час: 17:30УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ…

Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа на лицензиран оператор по стандарти GSM и UMTS или еквивалент с национално покритие за нуждите на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ“Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа на лицензиран оператор по стандарти GSM и UMTS или еквивалент с национално покритие за нуждите на…

Публичност и визуализация на проект „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Стара Загора“ по процедура: BG16RFOP001-1.006 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Стара Загора“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ “Публичност и визуализация на проект „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Стара Загора“ по процедура: BG16RFOP001-1.006 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване…

Горещ телефон
за сигнали