Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция на водопровод от водоизточник „Долен Беш Бунар“ до разпределителната мрежа в кв. „Самара“ 2, в гр. Стара Загора, в съществуващо трасе

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за обект: „Реконструкция на водопровод от водоизточник „Долен Беш Бунар“ до разпределителната мрежа в кв. „Самара“ 2, в гр. Стара Загора, в съществуващо трасе" Решение  01/07/2019 , 17:08 espd-request  01/07/2019 , 17:08 Решение…

Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Охранителен канал „Лозенец“ в град Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Охранителен канал „Лозенец“ в град Стара Загора" Решение  27/06/2019, 15:05 Обявление  27/06/2019, 15:05 Документация за участие  27/06/2019, 15:05 Техническо задание  27/06/2019, 15:05 Проект на договор 27/06/2019, 15:05 Образци на документи  27/06/2019, 15:05 espd-request  27/06/2019, 15:05 СРОК…

Възлагане на обществен превоз на пътници по линии от Областната транспортна схема от квотата на Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Възлагане на обществен превоз на пътници по линии от Областната транспортна схема от квотата на Стара Загора" Решение  20/06/2019, 17:26 Обявление  20/06/2019, 17:26 Документация за участие  20/06/2019, 17:26 Техническа спецификация  20/06/2019, 17:26 Проект на договор 20/06/2019, 17:26 Образци на документи  20/06/2019, 17:26 espd-request  20/06/2019, 17:26…

Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на общинско предприятие "Ученическо хранене" гр. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ " Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на общинско предприятие "Ученическо хранене" гр. Стара Загора" Решение  12/06/2019 , 17:16 Обявление  12/06/2019 , 17:16 Документация за участие  12/06/2019 , 17:16 Техническа спецификация  12/06/2019 , 17:16 Проект на договор  12/06/2019 , 17:16 Методика за оценка на офертите …

Изработване на Общ устройствен план на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Изработване на Общ устройствен план на Община Стара Загора" Решение  10/06/2019 , 16:06 Обявление  10/06/2019 , 16:06 Документация за участие  10/06/2019 , 16:06 Техническа спецификация  10/06/2019 , 16:06 Проект на договор  10/06/2019 , 16:06 Задание  10/06/2019 , 16:06 Образци на документи  10/06/2019 , 16:06…

Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за преустройство, ремонт и реконструкция на сградите за приют за безстопанствени кучета

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за преустройство, ремонт и реконструкция на сградите за приют за безстопанствени кучета в ПИ 48765.20.23 по КККР, местност „Гюрджийски път“, с. Могила- Етап I + II" Решение  07/06/2019, 14:32 Обявление  07/06/2019, 14:32 Документация…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция на водопровод от водоизточник „Долен Беш Бунар“ до разпределителната мрежа в кв.„Самара“ 2, в гр.Стара Загора, в съществуващо трасе

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за обект: „Реконструкция на водопровод от водоизточник „Долен Беш Бунар“ до разпределителната мрежа в кв. „Самара“ 2, в гр. Стара Загора, в съществуващо трасе" Решение  06/06/2019, 17:26 Обявление  06/06/2019, 17:26 Документация за…

Проектиране и упражняване на авторски надзор/ за обекти на територията на гр. Стара Загора” по три обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Проектиране и упражняване на авторски надзор/ за обекти на територията на  гр. Стара Загора” по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Проектиране и упражняване на авторски надзор/ за обект: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА СГРАДАТА НА ЦДГ…

Подобряване проводимостта на реки, дерета и съоръжения за отводняване в с. Ново село, община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Подобряване проводимостта на реки, дерета и съоръжения за отводняване в с. Ново село, община Стара Загора" Решение  05/06/2019 , 17:16 Обявление  05/06/2019 , 17:16 Документация за участие  05/06/2019 , 17:16 Техническа спецификация  05/06/2019 , 17:16 Проект на договор  05/06/2019 , 17:16 Отводнителни канали  05/06/2019…

Поддръжка на поливни системи и шадравани, вкл. ел. съоръженията, свързани с експлоатацията им, контролери за управление и цялостно контролиране

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Поддръжка на поливни системи и шадравани, вкл. ел. съоръженията, свързани с експлоатацията им, контролери за управление и цялостно контролиране" Решение 27/05/2019, 12:19 Обявление 27/05/2019, 12:19 Документация за участие 27/05/2019, 12:19 Техническа спецификация 27/05/2019, 12:19 Проект на договор 27/05/2019, 12:19 Образци на документи 27/05/2019, 12:19 Образец ЕЕДОП 27/05/2019, 12:19…

Горещ телефон
за сигнали