Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП за определяне на стойност за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СТАРОТО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА“

Срок за получаване на офертите: 05.12.2019 г. Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно изпълнение на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СТАРОТО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА“ във връзка с кандидатстване на общината за предоставяне на безвъзмездна…

Избор на изпълнител за охрана на стопанисваните от община Стара Загора обекти, общинска собственост

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Избор на изпълнител за охрана на стопанисваните от община Стара Загора обекти, общинска собственост Решение 27/11/2019, 16:27 Обявление 27/11/2019, 16:27 Документация за участие 27/11/2019, 16:27 Техническа спецификация 27/11/2019, 16:27 Проект на договор 27/11/2019, 16:27 Образци на документи 27/11/2019, 16:27 espd-request 27/11/2019, 16:27 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА…

Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала в УПИ I спорт, атракции, озеленяване, рекреация кв.334а, гр. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала в УПИ I спорт, атракции, озеленяване, рекреация кв.334а, гр. Стара Загора" Решение  22/11/2019 , 14:50 Обявление  22/11/2019 , 14:50 Документация за участие  22/11/2019 , 14:50 Техническо задание  22/11/2019 , 14:50 Спецификация многофункционална спортна зала  22/11/2019…

Извършване на специализиран ученически превоз на деца в задължително предучилищно образование и ученици по проект „Равен шанс за децата и учениците – Община Стара Загора“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Извършване на специализиран ученически превоз на деца в задължително предучилищно образование и ученици по проект „Равен шанс за децата и учениците – Община Стара Загора“, Национална програма ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРАГАЦИЯ Решение 21/11/2019, 16:50 Обявление 21/11/2019, 16:50 Документация…

Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдена междуселищна автобусна линия от общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдена междуселищна автобусна линия от общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора" Решение 25/10/2019, 16:13 Обявление 25/10/2019, 16:13 Документация за участие 25/10/2019, 16:13 Проект на договор 25/10/2019, 16:13 Образци на документи 25/10/2019, 16:13  Съобщение за отваряне на ценови…

Доставка на компютърни конфигурации и монитори за нуждите на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка на компютърни конфигурации и монитори за нуждите на Община Стара Загора" Решение 22/10/2019, 14:11 Обявление 22/10/2019, 14:11 Документация за участие 22/10/2019, 14:11 Техническа спецификация 22/10/2019, 14:11 Проект на договор 22/10/2019, 14:11 Образци на документи 22/10/2019, 14:11 espd-request 22/10/2019, 14:11   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ…

Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ на Библиотека, с. Борилово, община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ на Библиотека, с. Борилово, община Стара Загора" Решение 17/10/2019, 17:06 Обявление 17/10/2019, 17:06 Документация за участие 17/10/2019, 17:06 Техническа спецификация 17/10/2019, 17:06 Техническо задание 17/10/2019, 17:06 Методика за комплексна оценка 17/10/2019, 17:06 Скица с виза 17/10/2019, 17:06 Проект…

Доставка, монтаж на стандартни пътни знаци за сигнализиране на пътищата на територията на Община Стара Загора за 2019 - 2022 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка, монтаж на стандартни пътни знаци за сигнализиране на пътищата на територията на Община Стара Загора за 2019 - 2022 г." Решение  14/10/2019 , 17:32 Обявление  14/10/2019 , 17:32 Документация за участие  14/10/2019 , 17:32 Образци на документи  14/10/2019 , 17:32 espd-request  14/10/2019…

Доставка на цветя и храсти за нуждите на Община Стара Загора“ по 2 обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка на цветя и храсти за нуждите на Община Стара Загора“ по 2 обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на цветен разсад за двугодишни и лятноцъфтящи цветя и луковици“ Обособена позиция №2: „Доставка на посадъчен материал – декоративни храсти" Решение  14/10/2019 , 17:22…

Изработване и доставка на рекламни и информационни материали в изпълнение на ангажиментите за информация и публичност в рамките на договор по Оперативна програма „Добро управление”

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Изработване и доставка на рекламни и информационни материали в изпълнение на ангажиментите за информация и публичност в рамките на договор  BG05SFOP001-4.004-0015-С01 / 14.03.2016г. по Оперативна програма „Добро управление”, приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ" Решение  14/10/2019 , 17:16 Обявление …

Горещ телефон
за сигнали