Процедури по ЗОП след 15 април 2016


Доставка на униформено облекло за охранителите от звено „Общинска охрана“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка на униформено облекло за охранителите от звено „Общинска охрана“"    СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 16/01/2017Час: 17:00УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕДата: 17/01/2017Час: 11:00Място: гр.…

Публичност и визуализация за изпълнение на финансов план за бюджетна линия BG16RFOP001-8.001-0039 „Техническа помощ за изпълнение на инвестиционната програма на Община Стара Загора“ по приоритетни ос 8 „Техническа помощ“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Публичност и визуализация за изпълнение на финансов план за бюджетна линия BG16RFOP001-8.001-0039 „Техническа помощ за изпълнение на инвестиционната програма на Община Стара Загора“…

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка с обект: „Реконструкция на част от канализационната мрежа в кв. „Три чучура – север“, гр. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка с обект: „Реконструкция на част от канализационната мрежа в кв. „Три чучура – север“,…

Застраховка на имущество – електронна техника, собственост на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Застраховка на имущество – електронна техника, собственост на Община Стара Загора"  СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 29/12/2016Час: 17:30УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕДата: 03/01/2017Час: 15:00Място: гр.…

Избор на изпълнител за доставка на моторни превозни средства (МПС) за нуждите на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Избор на изпълнител за доставка на моторни превозни средства (МПС) за нуждите на Община Стара Загора в три обособени позиции:Обособена позиция № 1 "Доставка…

Доставка на консумативи за принтери и копирна техника за нуждите на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Доставка на консумативи за принтери и копирна техника за нуждите на Община Стара Загора"   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 28/12/2016Час: 17:30УСЛОВИЯ ПРИ…

Доставка на канцеларски и офис материали, копирна хартия, учебна и специализирана литература, игри, учебни пособия и помагала и други във връзка с изпълнението на проект "Вълшебна класна стая" по обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Доставка на канцеларски и офис материали, копирна хартия, учебна и специализирана литература/дидактически материали, игри, учебни пособия и помагала, спортни пособия, оборудване и обзавеждане…

Открит конкурс за идеен проект на обект: Мултифункционална зала /реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на ОА/ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68850.516.15.1.13 по кадастрална карта

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Открит конкурс за идеен проект на обект: Мултифункционална зала /реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на областна администрация/ самостоятелен…

Изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на квартали в централна градска зона

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на квартали № № 1, 1а, 1б, 1в,1д, 5, 6, 8, 15, 15а,…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали