Процедури по ЗОП след 15 април 2016


Доставка на консумативи за принтери и копирна техника за нуждите на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Доставка на консумативи за принтери и копирна техника за нуждите на Община Стара Загора"   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 28/12/2016Час: 17:30УСЛОВИЯ ПРИ…

Доставка на канцеларски и офис материали, копирна хартия, учебна и специализирана литература, игри, учебни пособия и помагала и други във връзка с изпълнението на проект "Вълшебна класна стая" по обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Доставка на канцеларски и офис материали, копирна хартия, учебна и специализирана литература/дидактически материали, игри, учебни пособия и помагала, спортни пособия, оборудване и обзавеждане…

Открит конкурс за идеен проект на обект: Мултифункционална зала /реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на ОА/ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68850.516.15.1.13 по кадастрална карта

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Открит конкурс за идеен проект на обект: Мултифункционална зала /реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на областна администрация/ самостоятелен…

Изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на квартали в централна градска зона

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на квартали № № 1, 1а, 1б, 1в,1д, 5, 6, 8, 15, 15а,…

Информация, публичност и комуникация, по проект „Вълшебна класна стая“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Информация, публичност и комуникация, по проект „Вълшебна класна стая“, Договор № BG05M2OP001-3.001-0076 (№Д03-216/01.08.2016 г.)” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по…

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по 8 (осем) обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на…

Строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора - етап II” по процедура: BG16RFOP001-1.006 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора - етап II” по…

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по 7 обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на…

Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Стара Загора за сключване на застраховка “Гражданска отговорност” на 94 броя моторни…

Реконструкция на водопроводната мрежа на кв. "Кольо Ганчев” - запад, гр. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Реконструкция на водопроводната мрежа на кв. "Кольо Ганчев” - запад, гр. Стара Загора - II етап –етапно/ I етап – по улица „Радост“ от…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали