Процедури по ЗОП след 15 април 2016


Доставка, монтаж на стандартни пътни знаци за сигнализиране на пътищата на територията на Община Стара Загора за 2019 - 2022 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка, монтаж на стандартни пътни знаци за сигнализиране на пътищата на територията на Община Стара Загора за 2019 - 2022 г." Решение  14/10/2019 , 17:32 Обявление  14/10/2019 , 17:32 Документация за участие  14/10/2019 , 17:32 Образци на документи  14/10/2019 , 17:32 espd-request  14/10/2019…

Доставка на цветя и храсти за нуждите на Община Стара Загора“ по 2 обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка на цветя и храсти за нуждите на Община Стара Загора“ по 2 обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на цветен разсад за двугодишни и лятноцъфтящи цветя и луковици“ Обособена позиция №2: „Доставка на посадъчен материал – декоративни храсти" Решение  14/10/2019 , 17:22…

Изработване и доставка на рекламни и информационни материали в изпълнение на ангажиментите за информация и публичност в рамките на договор по Оперативна програма „Добро управление”

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Изработване и доставка на рекламни и информационни материали в изпълнение на ангажиментите за информация и публичност в рамките на договор  BG05SFOP001-4.004-0015-С01 / 14.03.2016г. по Оперативна програма „Добро управление”, приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ" Решение  14/10/2019 , 17:16 Обявление …

КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ - КОНЦЕПЦИЯ ЗА: ЗНАК „ЦЕНТЪР НА ВСЕЛЕНАТА“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Конкурс за проект - концепция за: Знак „Център на Вселената“ Решение 30/09/2019, 11:03 Обявление 30/09/2019, 11:03 Техническо задание 30/09/2019, 11:03 Документация за участие 30/09/2019, 11:03 Скица с виза 30/09/2019, 11:03 Извадка от проект Антична улица 30/09/2019, 11:03 Образци на документи 30/09/2019, 11:03 Номинация за жури 01/11/2019, 15:40 Окончателен поименен състав на журито…

Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане във връзка с изпълнение на проект „Най-доброто за децата“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане във връзка с изпълнение на проект „Най-доброто за децата“ по процедура BG16RFO001-5.001 “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020" Решение  13/09/2019 , 15:46 Обявление  13/09/2019 , 15:46 Документация за участие  13/09/2019…

Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане във връзка с изпълнение на проект „Най-доброто за децата – част 2“ по четири обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане във връзка с изпълнение на проект „Най-доброто за децата – част 2“ по процедура BG16RFO001-5.001 “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ по четири обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и монтаж…

Поддържане и почистване на дъждоприемни шахти, линейни отводнители и битови площадни канализации

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Поддържане и почистване на дъждоприемни шахти, линейни отводнители и битови площадни канализации" Решение  09/09/2019 , 16:16 Обявление  09/09/2019 , 16:16 Документация за участие  09/09/2019 , 16:16 Техническа спецификация  09/09/2019 , 16:16 Методика  09/09/2019 , 16:16  Проект на договор 09/09/2019, 16:16 Образец ЕЕДОП  09/09/2019…

Доставка на МПС за нуждите на Община Стара Загора по 3 обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка на МПС за нуждите на Община Стара Загора“ по 3 обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на 2 /два/ броя употребявани лекотоварни автомобили за ОМП Обособена позиция 2: „Доставка на употребяван лекотоварен автомобил за ДФЗБ“ Обособена позиция 3: „Доставка на употребяван товарен автомобил -…

Доставка на употребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Общински Приют за безстопанствени животни, гр. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Доставка на употребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Общински Приют за безстопанствени животни, гр. Стара Загора Решение 14/08/2019, 17:13 Обявление 14/08/2019, 17:13 Документация за участие 14/08/2019, 17:13 Техническа спецификация 14/08/2019, 17:13 Методика за оценка на офертите 14/08/2019, 17:13 Проект на договор 14/08/2019, 17:13…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали