Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: Културен център за развитие на талантите и способните деца от Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Културен център за развитие на талантите и способните деца от Община Стара Загора - основен ремонт, преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуваща сграда с идентификатор 68850.505.91.2.1,…

Извършване на СМР, доставка и монтаж на обзавеждане и техническо оборудване за обект: МУЗЕЙ „ЛИТЕРАТУРНА СТАРА ЗАГОРА“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Извършване на строително - монтажни работи, доставка и монтаж на обзавеждане и техническо оборудване за обект: МУЗЕЙ „ЛИТЕРАТУРНА СТАРА ЗАГОРА“ С ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСТОЯННА ЕКСПОЗИЦИЯ" Решение 05/07/2018, 14:35 Обявление 05/07/2018, 14:35 Документация за участие 05/07/2018, 14:35 Техническа спецификация 05/07/2018, 14:35 Количествено-стойностни сметки 05/07/2018, 14:35 Образци…

Извършване на строителни и монтажни работи за обект: Културен център за развитие на талантите и способните деца от Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Извършване на строителни и монтажни работи за обект: Културен център за развитие на талантите и способните деца от Община Стара Загора - основен ремонт, преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуваща сграда с идентификатор 68850.505.91.2.1, 68850.505.91.2.2 и 68850.505.91.2.3 по КККР…

Избор на изпълнител за застраховане на физически лица членове в доброволно формирование в Община Стара Загора – Застраховка „Злополука"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Избор на изпълнител за застраховане на физически лица членове в доброволно формирование в Община Стара Загора– Застраховка „Злополука" Решение  04/07/2018, 11:50 Обявление 04/07/2018, 11:50 Документация за участие 04/07/2018, 11:50 Образци на документи 04/07/2018, 11:50 Проект на договор 04/07/2018, 11:50 ЕЕДОП - в електронен вид 04/07/2018,…

Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища /при споразумителен протокол с фонд Републиканска пътна инфраструктура/, текущ ремонт и ново строителство на асфалтови тротоарни настилки и други съпътстващи дейности на територията на Община Стара Загора" Решение…

Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските заведения по 8 обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ“ ПО 8 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Обособена позиция №1 „МЛЯКО, МАРГАРИН И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ“ Обособена позиция №2 "ПИЛЕШКО МЕСО И ПИЛЕШКИ ПРОДУКТИ" Обособена позиция №3 „МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ“ Обособена позиция №4 „РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ“…

Събаряне и разрушаване на сгради и съоръжения без взрив, извозване на строителните отпадъци и рекултивация на разчистения терен

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Събаряне и разрушаване на сгради и съоръжения без взрив, извозване на строителните отпадъци и рекултивация на разчистения терен" Решение  21/06/2018 , 14:07 Обявление  21/06/2018 , 14:07 Документация за участие  21/06/2018 , 14:07 Техническа спецификация  21/06/2018 , 14:07 ЕЕДОП - в електронен вид  21/06/2018 ,…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на IX ОУ „Веселин Ханчев”

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на IX ОУ „Веселин Ханчев”, в УПИ I за училище кв.127 по плана на гр.Стара Загора, с административен адрес: гр. Стара Загора, ул.…

Упражняване на строителен надзор при извършване на реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Средно училище „Иван Вазов“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Упражняване на строителен надзор при извършване на реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Средно образователно училище „Иван Вазов“, гр.Стара Загора, ул. „Генерал Гурко“ № 102, УПИ I-училище, кв.36, ПИ с идентификатор 68850.518.99 по КК на гр.Стара Загора"…

Изсичане на храсти и млади дървета с дебелина до 10 см., пречещи на безопасността на движение по общинска пътна мрежа

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Изсичане на храсти и млади дървета с дебелина до 10 см., пречещи на безопасността на движение по общинска пътна мрежа, вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал" Решение  15/06/2018, 13:54 Обявление  15/06/2018, 13:54 Документация за участие  15/06/2018, 13:54 Техническа спецификация  15/06/2018, 13:54 Проект…

Горещ телефон
за сигнали