Доставка на един брой употребявана водоноска за нуждите на звено „Озеленяване и комунални дейности“ в Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка на 1 (един) брой употребявана водоноска за нуждите на звено „Озеленяване и комунални дейности“ в Община Стара Загора"    СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА…

Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на общинските заведения на територията на община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на общинските заведения на територията на община Стара Загора"      

Изпълнение на неотложни аварийно-възстановителни работи на покрива на Общинска спортна зала „Стара Загора“ с административен адрес ул.“Никола Петков“ №12

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Изпълнение на неотложни аварийно-възстановителни работи на покрива на Общинска спортна зала „Стара Загора“, находяща се в УПИ XI¬І-5458, кв.11 „Индустриален“ по плана на гр.Стара…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършване на СМР за обект 1: Паркоустрояване и благоустрояване на УПИ VI-7153, кв.326a и обект 2: Изграждане на ул.“Христо Ботев“ от О.Т.772 до О.Т.4640, по плана на гр.Ст. Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ“Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършване на строителни и монтажни работи за обект 1: Паркоустрояване и благоустрояване на…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършване на строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Стара Загора“, по обособени позиции

 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ “Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършване на строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Обновяване…

Организиране и провеждане на социални, културни и др. мероприятия и инициативи, зимни и летни лагери,вкл. транспорт за мероприятията и лагерите, застраховка на лицата и храна при провеждане на мероприятията, по проект „Вълшебна класна стая"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Организиране и провеждане на социални, културни и други мероприятия и инициативи, зимни и летни лагери,вкл. транспорт за мероприятията и лагерите, застраховка на лицата при…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на жилищна сграда гр. Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" №282

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на жилищна сграда гр. Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" №282"

Извършване на строителни и монтажни работи по три обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Извършване на строителни и монтажни работи по обособени позиции както следва:Обособена позиция № 1: „Реконструкция на улична канализационна мрежа по ул. „Златен клас“, площадкова…

Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на детска градина № 1 „Звънче“, кв. „Три чучура – север“, УПИ ІVдетска градина, кв. 605 по плана на гр. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на детска градина № 1 „Звънче“, кв. „Три чучура – север“, УПИ ІVдетска…

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка с два обекта

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка с обекти: Обект 1: Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на площадното пространство около…

Горещ телефон
за сигнали