КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ - КОНЦЕПЦИЯ ЗА: ЗНАК „ЦЕНТЪР НА ВСЕЛЕНАТА“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Конкурс за проект - концепция за: Знак „Център на Вселената“ Решение 30/09/2019, 11:03 Обявление 30/09/2019, 11:03 Техническо задание 30/09/2019, 11:03 Документация за участие 30/09/2019, 11:03 Скица с виза 30/09/2019, 11:03 Извадка от проект Антична улица 30/09/2019, 11:03 Образци на документи 30/09/2019, 11:03 Номинация за жури 01/11/2019, 15:40 Окончателен поименен състав на журито…

Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане във връзка с изпълнение на проект „Най-доброто за децата“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане във връзка с изпълнение на проект „Най-доброто за децата“ по процедура BG16RFO001-5.001 “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020" Решение  13/09/2019 , 15:46 Обявление  13/09/2019 , 15:46 Документация за участие  13/09/2019…

Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане във връзка с изпълнение на проект „Най-доброто за децата – част 2“ по четири обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане във връзка с изпълнение на проект „Най-доброто за децата – част 2“ по процедура BG16RFO001-5.001 “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ по четири обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и монтаж…

Поддържане и почистване на дъждоприемни шахти, линейни отводнители и битови площадни канализации

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Поддържане и почистване на дъждоприемни шахти, линейни отводнители и битови площадни канализации" Решение  09/09/2019 , 16:16 Обявление  09/09/2019 , 16:16 Документация за участие  09/09/2019 , 16:16 Техническа спецификация  09/09/2019 , 16:16 Методика  09/09/2019 , 16:16  Проект на договор 09/09/2019, 16:16 Образец ЕЕДОП  09/09/2019…

Доставка на МПС за нуждите на Община Стара Загора по 3 обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка на МПС за нуждите на Община Стара Загора“ по 3 обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на 2 /два/ броя употребявани лекотоварни автомобили за ОМП Обособена позиция 2: „Доставка на употребяван лекотоварен автомобил за ДФЗБ“ Обособена позиция 3: „Доставка на употребяван товарен автомобил -…

Доставка на употребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Общински Приют за безстопанствени животни, гр. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Доставка на употребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Общински Приют за безстопанствени животни, гр. Стара Загора Решение 14/08/2019, 17:13 Обявление 14/08/2019, 17:13 Документация за участие 14/08/2019, 17:13 Техническа спецификация 14/08/2019, 17:13 Методика за оценка на офертите 14/08/2019, 17:13 Проект на договор 14/08/2019, 17:13…

Оценяване съответствието на инвестиционния проект съгласно чл.142, ал.11 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в село Загоре“ в УПИ VIIIобщ.

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Оценяване съответствието на инвестиционния проект съгласно чл.142, ал.11 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за обект:  „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в село Загоре“ в УПИ VIIIобщ., кв. 7, община…

СМР по проекти: Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара 1“ и квартал „Самара 2“ и „Изграждане на нова канализационна мрежа и реконструкция на водопроводна мрежа в кв. „Самара 1“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Строително - монтажни работи по проекти: Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара 1“ и квартал „Самара 2“, гр. Стара Загора – етапно – I етап /II подетап/  и „Изграждане на нова канализационна мрежа и реконструкция на водопроводна мрежа…

Извършване на строително-монтажни работи на обект – „СКЕЙТПАРК СТАРА ЗАГОРА“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Извършване на строително-монтажни работи на обект – „СКЕЙТПАРК СТАРА ЗАГОРА“ в УПИ VI – 7153, кв. 326 А, по плана на гр. Стара Загора Решение 02/08/2019, 16:44 Обявление 02/08/2019, 16:44 Документация за участие 02/08/2019, 16:44 Техническа спецификация 02/08/2019, 16:44 Количествено-стойностна сметка 02/08/2019, 16:44…

Изграждане на нови детски и спортни площадки, и обновяване съществуващи площадки за игра на открито в Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Изграждане на нови детски и спортни площадки, и обновяване съществуващи площадки за игра на открито в  Община Стара Загора по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изграждане на нови детски площадки и обновяване на съществуващи“ Обособена позиция № 2: „Изграждане на спортни площадки"…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали