Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: MУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА /реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на Областна администрация

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на  строителни и монтажни работи за обект: MУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА /реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на Областна администрация/ в УПИ II профсъюзен дом от кв.5 по плана на гр.Стара Загора,  ПИ с идентификатор…

Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на проектна документация с основните изисквания към строежите на IX ОУ Веселин Ханчев

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на проектна документация с основните изисквания към строежите във фаза „Работен проект“ и  упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на…

Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на проектна документация с основните изисквания към строежите на СУ Иван Вазов

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на проектна документация с основните изисквания към строежите във фаза „Работен проект“ и  упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на…

Извършване на строителни и монтажни работи за обект: MУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА /реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на Областна администрация/ с административен адрес: бул.“Цар Симеон Велики“ №108“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  Извършване на строителни и монтажни работи за обект: MУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА /реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на Областна администрация/ в УПИ II профсъюзен дом от кв.5 по плана на гр.Стара Загора,  ПИ с идентификатор 68850.516.15 по кадастрална карта, с…

Строително - монтажни работи по проекти: Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара 1“ и квартал „Самара 2“, гр. Стара Загора – етапно – I етап /I подетап/

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Строително - монтажни работи по проекти: Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара 1“ и квартал „Самара 2“, гр. Стара Загора – етапно – I етап /I подетап/" Решение  17/08/2018,  15:20  Обявление  17/08/2018,  15:20  Документация за участие  17/08/2018,  15:20  Техническа спецификация  17/08/2018, …

Ремонт на ДПЛПР „Св. Георги“ с. Лясково, общ. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Ремонт на ДПЛПР „Св. Георги“ с. Лясково, общ. Стара Загора" Решение  10/08/2018, 17:09   Решение № 10-00-1420  28/09/2018 , 16:15 Доклад  28/09/2018 , 16:15   Договор № 1881  28/09/2018 , 16:15 Приложение - ценово предложение  28/09/2018 , 16:15 Приложение - техническо предложение  28/09/2018 , 16:15    

Публичност и визуализация на проект „Най-доброто за децата-част 2“ по процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма “Региони в растеж”2014-2020

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Публичност и визуализация на проект „Най-доброто за децата-част 2“ по процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма “Региони в  растеж”2014-2020" Решение  09/08/2018 , 14:51 Обявление  09/08/2018 , 14:51 Документация за участие  09/08/2018 , 14:51 Техническа спецификация  09/08/2018 ,…

Основен ремонт и обновяване на „Къща на Николай Лилиев“ и плътна ограда

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  Основен ремонт и обновяване на „Къща на Николай Лилиев“ и плътна ограда Решение 03/08/2018, 16:51 Обявление 03/08/2018, 16:51 Указания за подготовка на офертата 03/08/2018, 16:51 Методика за комплексна оценка  03/08/2018, 16:51 Техническа спецификация  03/08/2018, 16:51 Проект на договор 03/08/2018, 16:51 Образци 03/08/2018, 16:51 Проект 03/08/2018,…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Oсновен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ № 2 „Зорница”

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Oсновен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ № 2 „Зорница”, УПИ IІІ-3326 детска градина, кв. 7801, гр. Стара Загора“ Решение  30/07/2018 , 16:00 Обявление …

Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинско предприятие "Ученическо хранене" по 11 обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинско предприятие "Ученическо хранене" по 11 обособени позиции: Обособена позиция №1 „МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ“ Обособена позиция №2 "ПИЛЕШКО МЕСО И ПИЛЕШКИ ПРОДУКТИ" Обособена позиция №3 „МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ“ Обособена позиция №4 „РИБА И РИБНИ…

Горещ телефон
за сигнали